Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva31. srpna 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Společná zemědělská politika 2023–2027: Komise schválila první strategické plány SZP

Cereal growing and harvesting

Evropská komise dnes schválila první balíček strategických plánů SZP pro sedm zemí: Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Polsko, Portugalsko a Španělsko. Jedná se o významný krok k realizaci nové společné zemědělské politiky (SZP) 1. ledna 2023. Záměrem nové SZP je formovat přechod k udržitelnému, odolnému a modernímu evropskému zemědělství. V rámci reformované politiky se budou spravedlivěji rozdělovat finanční prostředky pro malá a střední rodinná hospodářství a také mladé zemědělce. Zemědělci navíc získají podporu na zavádění nových inovací, od přesného zemědělství až po metody agroekologické produkce. Díky podpoře konkrétních opatření v těchto i dalších oblastech může nová SZP tvořit základní kámen pro potravinové zabezpečení a zemědělské komunity v Evropské unii.

Nová SZP zahrnuje efektivnější a účinnější způsob práce. Země EU budou provádět vnitrostátní strategické plány SZP, v nichž se kombinuje financování na podporu příjmu, rozvoj venkova a tržní opatření. Při koncipování svého strategického plánu SZP si každý členský stát vybíral ze široké škály intervencí na úrovni EU a uzpůsobil a zacílil je tak, aby reagovaly na jeho specifické potřeby a místní podmínky. Komise posuzuje, zda jsou jednotlivé plány zaměřeny na deset klíčových cílů SZP, které se týkají sdílených environmentálních, sociálních a hospodářských výzev. Plány tedy budou v souladu s právními předpisy EU a měly by přispívat k cílům EU v oblasti klimatu a životního prostředí, včetně dobrých životních podmínek zvířat, jak se stanoví ve strategii Komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a ve Strategii v oblasti biologické rozmanitosti.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski uvedl: „Nyní jsme o krok blíže realizaci nové SZP na následujících pět let. Tento krok přichází v klíčovém okamžiku, kdy se jasně ukazuje, jak důležité je poskytovat našemu zemědělskému odvětví silnou podporu. Zemědělci se potýkají s náročným prostředím, které poznamenal prudký nárůst výrobních nákladů v důsledku ruské agrese na Ukrajině, ale také nedávná letní sucha. Zemědělství je dlouhodobá činnost a evropští zemědělci potřebují jasný právní a finanční rámec do budoucna. Nová SZP nám pomůže podpořit stabilní možnost živobytí v zemědělství a dlouhodobé zabezpečení potravin tím, že bude posilovat inteligentní, konkurenceschopné, odolné a diverzifikované zemědělské odvětví. Rád bych vyzdvihl úsilí, které členské státy vynaložily na dokončení svých plánů a na podporu tohoto odvětví. Komise bude i nadále poskytovat pokyny k tomu, jak co nejlépe využít všeho, co SZP nabízí našim zemědělcům, venkovským komunitám i občanům obecně.“

Na období 2023–2027 bude na SZP vyčleněno 270 miliard eur. Sedm plánů, které dnes byly schváleny, představuje rozpočet ve výši přes 120 miliard eur, a to včetně více než 34 miliard eur určených výhradně na cíle v oblasti životního prostředí a klimatu a ekoschémata. Tyto prostředky lze využít například na podporu postupů příznivých pro půdu a na zlepšení hospodaření s vodou či kvality travních porostů. SZP může rovněž podporovat zalesňování, prevenci požárů, obnovu a přizpůsobení lesů. Zemědělci účastnící se ekoschémat mohou být odměněni mimo jiné za zákaz nebo redukci používání pesticidů a za omezení eroze půdy. V jednotlivých zemích bude 86 % až 97 % obhospodařované zemědělské půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Značné finanční prostředky půjdou rovněž na rozvoj ekologické produkce, přičemž většina zemí usiluje o zdvojnásobení nebo dokonce ztrojnásobení rozlohy takto využívané půdy. Oblasti s přírodními omezeními, například v horách či na pobřeží, budou i nadále moci využívat zvláštní finanční prostředky na zachování zemědělské činnosti.

V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině a pokračujícím prudkým nárůstem cen komodit vyzvala Komise členské státy, aby ve strategických plánech SZP využily všech příležitostí k posílení odolnosti svého zemědělského odvětví s cílem podpořit potravinové zabezpečení. To zahrnuje snížení závislosti na syntetických hnojivech a zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, aniž by byla narušena produkce potravin, a dále podporu udržitelných metod produkce.

Jednou z hlavních výzev pro evropské zemědělství bude v nadcházejících letech generační obměna. Je nezbytné, aby odvětví zemědělství zůstalo konkurenceschopné a aby se zvýšila atraktivita venkovských oblastí. Ve všech schválených plánech zaujímá významné místo zvláštní podpora pro mladé zemědělce; v uvedených sedmi zemích k mladým zemědělcům přímo zamíří více než 3 miliardy eur. Fondy pro rozvoj venkova podpoří tisíce pracovních míst a místní podniky ve venkovských oblastech a zároveň zlepší přístup ke službám a infrastruktuře, jako je širokopásmové připojení. Potřeby občanů na venkově budou v souladu s Dlouhodobou vizí pro venkovské oblasti EU řešit i další nástroje EU, jako je Nástroj pro oživení a odolnost nebo evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI).

Po schválení prvních sedmi strategických plánů SZP je Evropská komise nadále plně odhodlána rychle schválit zbývajících 21 plánů, samozřejmě s ohledem na kvalitu a včasnost reakcí v návaznosti na připomínky Komise.

Souvislosti

V roce 2018 předložila Evropská komise návrh reformy společné zemědělské politiky (SZP), která zavádí nový způsob práce za účelem modernizace a zjednodušení zemědělské politiky EU. Po rozsáhlých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí bylo dosaženo dohody a 2. prosince 2021 byla nová SZP formálně přijata.

Spolunormotvůrci stanovili lhůtu pro předložení strategických plánů SZP členskými státy do 1. ledna 2022. Po obdržení plánů zaslala Komise všem členským státům do 25. května 2022 dopisy s připomínkami. V souladu se zásadou transparentnosti byly zveřejněny na internetových stránkách Europa spolu s reakcemi členských států. Následně pokračoval strukturovaný dialog mezi útvary Komise a vnitrostátními orgány s cílem vyřešit zbývající problémy a dokončit revidované plány SZP. Aby mohl být plán schválen, musí být úplný, slučitelný s právními předpisy a dostatečně ambiciózní, aby splnil cíle SZP a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu.

Další informace

„Ve stručnosti“: Shrnutí strategických plánů SZP Dánska, Finska, Francie, Irska, Polska, Portugalska a Španělska

SZP 2023–2027

Strategické plány SZP

Dopisy s připomínkami ke strategickým plánům SZP

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. srpna 2022