Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. června 2023

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2023: účinnost justičních systémů EU se zlepšuje, avšak problémy v oblasti vnímání nezávislosti soudnictví přetrvávají

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2023

Evropská komise dnes zveřejnila jedenácté vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví, který každoročně poskytuje srovnávací údaje o účinnosti, kvalitě a nezávislosti systémů soudnictví v členských státech. Letošní srovnávací přehled obsahuje údaje o 16 nových oblastech, například o tom, jak vnitrostátní orgány řeší korupci, o délce řízení souvisejících s případy úplatkářství a o zvláštních opatřeních usnadňujících rovný přístup ke spravedlnosti pro starší osoby, oběti genderově podmíněného a domácího násilí a osoby obecně ohrožené diskriminací. Vydání z roku 2023 rovněž poprvé obsahuje konkrétní údaje o platech soudců a státních zástupců, jmenování předsedů Nejvyššího soudu a nejvyšších státních zástupců a o nejvyšších instancích vykonávajících ústavní jurisdikci.

Klíčová zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2023:

  • Přetrvávají problémy s vnímáním nezávislosti soudnictví: Průzkum Eurobarometr u široké veřejnosti ukazuje, že od roku 2016 se vnímání nezávislosti soudnictví ze strany široké veřejnosti zlepšilo v patnácti členských státech. Ve srovnání s minulým rokem se vnímání zlepšilo ve dvanácti členských státech a zároveň se ve dvanácti členských státech zhoršilo nebo zůstalo stejné. V několika málo členských státech zůstává vnímaná úroveň nezávislosti obzvláště nízká. Jiný průzkum Eurobarometr ukazuje, že u podniků se vnímání nezávislosti ve dvanácti členských státech ve srovnání s rokem 2016 zlepšilo. Nicméně od loňského roku však došlo ke zhoršení u vnímání nezávislosti soudnictví ze strany veřejnosti ve třinácti členských státech.
  • Poznatky o boji proti korupci: ve dvanácti členských státech jsou případy úplatkářství u trestních soudů řešeny do jednoho roku, zatímco ve zbývajících pěti členských státech, pro které jsou údaje k dispozici, by řízení mohlo trvat až přibližně čtyři roky. Srovnávací přehled 2023 rovněž předkládá srovnávací přehled pravomocí a jmenování specializovaných subjektů zabývajících se předcházením korupci. Předkládá rovněž první přehled policejních orgánů a státních zastupitelství specializovaných na boj proti korupci, jakož i postupy jmenování vedoucích státních zastupitelství specializovaných na boj proti korupci.
  • Stálý prostor pro zlepšení v oblasti digitalizace systémů soudnictví: Pouze osm členských států má zavedena procesní pravidla, která plně nebo převážně umožňují komunikaci na dálku a přípustnost důkazů pouze v elektronické podobě. V devatenácti členských státech je to možné pouze v omezeném počtu situací, například pro některé uživatele soudů (např. strany), nikoli však pro všechny (soudní znalce). Ze zjištění letošního vydání navíc vyplývá, že až na dvě výjimky soudy a státní zastupitelství v členských státech stále nevyužívají digitální technologie v míře, kterou jim umožňují jejich procesní pravidla.
  • Různá míra dostupnosti spravedlnosti pro osoby ohrožené diskriminací a starší osoby, jakož i pro oběti genderově podmíněného a domácího násilí: Sedmnáct členských států poskytuje informace o právech osob ohrožených diskriminací a 22 poskytuje snadný fyzický přístup do soudních budov. Kromě toho devět členských států podniklo určité kroky ke zlepšení dostupnosti právní pomoci pro starší osoby. Pokud jde o oběti genderově podmíněného a domácího násilí, ve dvanácti členských státech jsou zavedeny všechny zmapované záruky, včetně on-line přístupu ke konkrétním informacím, které jsou pro tuto skupinu relevantní, zvláštní ochrany obětí a svědků, podpory během soudního řízení ze strany nevládních organizací nebo subjektů pro rovné zacházení nebo zvláštní specializované odborné přípravy pro soudce. Téměř čtvrtina členských států však neposkytuje online přístup k příslušným informacím o genderově podmíněném násilí a právech obětí.

Další kroky

Informace obsažené ve srovnávacím přehledu EU o soudnictví přispívají k monitorování, které se provádí v rámci evropského semestru a ročního cyklu na podporu právního státu – zjištění budou podkladem pro výroční zprávu Komise o právním státu 2023. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2023 byl dále rozpracován s cílem řešit potřebu dalších srovnávacích informací (jako je nový údaj o ročních platech soudců a státních zástupců a o subjektech zapojených do boje proti korupci), které byly zjištěny během přípravy zprávy o právním státu 2023. Údaje ze srovnávacího přehledu se rovněž používají k monitorování národních plánů pro oživení a odolnost.

Souvislosti

Srovnávací přehled EU o soudnictví, který se sestavuje od 2013, využívá Komise k monitorování reforem soudnictví v členských státech a je jedním z nástrojů souboru nástrojů EU na podporu právního státu. Soustřeďuje se na tři hlavní prvky efektivního systému soudnictví, kterými jsou:

  • Účinnost: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí,
  • Kvalita: ukazatele přístupnosti (jako je právní pomoc a soudní poplatky), odborná příprava, rozpočet a platy soudců a státních zástupců, lidské zdroje a digitalizace,
  • Nezávislost: ukazatele vnímané nezávislosti soudnictví u široké veřejnosti a podniků a záruky týkající se soudců a fungování státních zastupitelství.

Stejně jako v předchozích vydáních i letošní vydání čerpá údaje ze dvou průzkumů Eurobarometru o tom, jak veřejnost a podniky vnímají nezávislost soudnictví v každém členském státě. 

Zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2023 byla zohledněna v posouzení jednotlivých zemí provedeném v rámci evropského semestru 2023, jakož i v hodnocení provádění plánů členských států pro oživení a odolnost. V roce 2023 roční strategie pro udržitelný růst (která stanoví strategické pokyny pro zmírnění negativních dopadů energetických otřesů a podporu udržitelného růstu a zvýšení odolnosti EU) znovu zdůrazňuje vazbu mezi účinnými systémy soudnictví a hospodářstvím ve prospěch lidí v členských státech. Dobře fungující a plně nezávislé systémy soudnictví mají pozitivní dopad na investiční rozhodnutí a na ochotu všech aktérů zahájit investiční projekty.

V rámci programu Spravedlnost na období 2021–2027 poskytuje EU více než 300 milionů EUR na další rozvoj evropského prostoru práva. Pomůže rovněž zlepšit efektivitu vnitrostátních systémů soudnictví a posílit právní stát, demokracii a ochranu základních práv, mimo jiné prostřednictvím účinného přístupu ke spravedlnosti pro občany a podniky. Program financuje činnosti, které zahrnují odbornou přípravu soudců a dalších právníků, vzájemné učení, justiční spolupráci a zvyšování povědomí.

Další informace

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2023

Informativní přehled o srovnávacím přehledu EU o soudnictví

Kvantitativní údaje ve srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2023

Otázky a odpovědi

Bleskový průzkum Eurobarometru – vnímaná nezávislost vnitrostátního systému soudnictví v EU u široké veřejnosti.

Bleskový průzkum Eurobarometru – vnímaná nezávislost vnitrostátních systémů soudnictví v EU u podniků.

Zpráva o právním státu 2022

Informativní přehled o souboru nástrojů EU na podporu právního státu

Internetové stránky věnované srovnávacímu přehledu EU o soudnictví

 

Citace

Srovnávací přehled potřebujeme jako pevný základ pro veškerou naši práci v oblasti systémů soudnictví a právního státu. Členské státy mají různé systémy, tento nástroj však ukazuje, že zdravý systém soudnictví lze měřit pomocí jasných ukazatelů. Přehled nám pomáhá zvyšovat odpovědnost a poučit se z našich vlastních zkušeností a ze zkušeností ostatních. Základem prosazování právního státu jsou silnější a účinné systémy soudnictví.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 08/06/2023

 

Srovnávací přehled EU o soudnictví nám již více než deset let pomáhá sledovat nejnovější vývoj v našich systémech soudnictví. Z údajů za rok 2023 vyplývá, že ačkoli se v mnoha jurisdikcích usiluje o sledování a zlepšení účinnosti systémů soudnictví, pokud jde o zajištění plné důvěry občanů v jejich právní systémy, problémy stále přetrvávají. To je znepokojivý trend a my musíme aktivněji usilovat o zvýšení transparentnosti a zajistit, aby byly v celé Unii uplatňovány nejvyšší standardy bezúhonnosti. Bez důvěry občanů v instituce naše demokracie nepřežijí.

Didier Reynders, komisař pro spravedlnost - 08/06/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. června 2023