Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. října 2022

Státní podpora: Komise konzultuje s členskými státy návrh na prodloužení a změnu dočasného krizového rámce

The Berlaymont Building and European Flags

Evropská komise zaslala členským státům ke konzultaci předlohu návrhu na prodloužení a změnu dočasného krizového rámce pro státní podporu, který Komise přijala dne 23. března 2022 s cílem umožnit členským státům využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory na podporu hospodářství v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Dočasný krizový rámec byl změněn poprvé dne 20. července 2022, aby doplnil balíček opatření týkajících se připravenosti na zimu a aby byl v souladu s cíli plánu REPowerEU.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Čelíme vážné energetické krizi, která postihuje domácnosti a podniky v celé Evropě. K řešení tohoto společného problému potřebujeme společnou a koordinovanou reakci, která neohrozí základní sílu Evropy – náš jednotný trh. Proto Komise zavedla dočasný krizový rámec pro státní podporu. Ten stanoví jasná a horizontální kritéria platná pro všechny členské státy, která jim v této krizi umožní poskytovat nezbytnou a přiměřenou podporu jejich ekonomikám. Vzhledem k tomu, že se tato krize vyvíjí a i nadále přetrvává, zajistíme, aby dočasný krizový rámec i nadále plnil svůj účel. S členskými státy konzultujeme návrh na prodloužení a změnu dočasného krizového rámce, aby bylo možné řešit rozvojové potřeby členských států a průmyslu. Tento návrh zároveň zachovává a posiluje důležité záruky pro udržení rovných podmínek a dosažení našich zelených cílů.“ Úplné znění prohlášení je k dispozici zde.

Vzhledem k hospodářským důsledkům útočné války Ruska proti Ukrajině a jejímu dopadu na energetickou situaci navrhuje Komise dočasný krizový rámec prodloužit a změnit. Navrhované změny zaslané členským státům doplňují návrh Komise týkající se mimořádné tržní intervence, o němž Rada dosáhla politické dohody dne 30. září 2022. Jeho cílem je zajistit, aby dočasný krizový rámec i nadále umožňoval členským státům poskytovat nezbytnou a přiměřenou podporu hospodářství a zároveň zachovat rovné podmínky. Komise mimo jiné konzultuje s členskými státy případné změny, které se týkají těchto prvků:

 • prodloužení dočasného krizového rámce,
 • přiměřené zvýšení maximálních stropů podpory uvedených v ustanoveních o omezených částkách podpory, která členským státům umožňují poskytovat přímé dotace nebo jiné formy podpory společnostem v jakémkoli odvětví zasaženém krizí, včetně zemědělství a rybolovu,
 • cílená úprava s ohledem na vysokou volatilitu trhu, jež má dále usnadnit přístup energetických společností k podpoře likvidity, aby mohly pokrýt finanční zajištění pro své obchodní činnosti,  
 •  zjednodušení kritérií, která členským státům umožní podporovat podniky postižené vysokými cenami energie, včetně uživatelů s vysokou spotřebou energie, a zajistit, aby podpora zůstala cílená a přiměřená, a zároveň zachovat pobídky ke snižování poptávky po energii,
 • vyjasnění kritérií, která Komise hodlá uplatňovat při posuzování opatření na podporu rekapitalizace, aby byla zachována účinná hospodářská soutěž, a
 • dodatečná opatření zaměřená na podporu snižování poptávky po elektrické energii v souladu s návrhem Komise týkajícím se mimořádné tržní intervence, o němž Rada dosáhla politické dohody dne 30. září 2022.

Členské státy se nyní mohou k předběžnému návrhu Komise vyjádřit.

Souvislosti

Dne 23. března 2022 byl přijat dočasný krizový rámec pro státní podporu, který členským státům umožňuje využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a v kontextu války Ruska proti Ukrajině tak podpořit ekonomiku.

Dočasný krizový rámec byl změněn dne 20. července 2022, aby doplnil balíček opatření týkajících se připravenosti na zimu a aby byl v souladu s cíli plánu REPowerEU.

Dočasný krizový rámec, který platí nyní, stanoví následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

 • omezená částka podpory v jakékoli formě pro podniky postižené stávající krizí nebo následnými sankcemi a protiopatřeními, ve výši až 62 000 eur v odvětví zemědělství, 75 000 eur v odvětví rybolovu a akvakultury a až 500 000 eur ve všech ostatních odvětvích,
 • podpora likvidity ve formě státních záruk a subvencovaných úvěrů,
 • podpora na vyrovnání vysokých cen energie: Podpora, kterou lze poskytnout v jakékoli formě, bude společnostem, zejména těm, které jsou uživateli s vysokou spotřebou energie, částečně kompenzovat dodatečné náklady vzniklé mimořádným zvýšením cen plynu a elektřiny. Celková podpora na příjemce nesmí přesáhnout 30 % způsobilých nákladů a (s cílem motivovat k úsporám energie) neměla by se vztahovat na více než 70 % spotřeby plynu a elektřiny daného příjemce v tomtéž období předchozího roku, a to do maximální výše 2 milionů eur v kterémkoli okamžiku. Pokud společnosti vzniknou provozní ztráty, může být k zajištění pokračování hospodářské činnosti nezbytná další podpora. Pro uživatele s vysokou spotřebou energie je proto míra podpory vyšší a členské státy mohou poskytnout podporu překračující tyto stropy až do výše 25 milionů eur. Společnosti působící v obzvláště postižených odvětvích a pododvětvích mohou obdržet podporu až do výše 50 milionů eur,
 • opatření urychlující zavádění energie z obnovitelných zdrojů: členské státy mohou zavést režimy pro investice do energie z obnovitelných zdrojů, včetně vodíku z obnovitelných zdrojů, bioplynu a biomethanu, skladování a tepla z obnovitelných zdrojů, a to i prostřednictvím tepelných čerpadel. Zadávací řízení budou zjednodušená a rychle proveditelná a budou zahrnovat dostatečné záruky na ochranu rovných podmínek. Členské státy mohou zejména vytvořit režimy pro určité technologie, které vzhledem ke konkrétní skladbě zdrojů energie v dané zemi vyžadují podporu, a
 • opatření usnadňující dekarbonizaci průmyslových procesů: V zájmu dalšího urychlení diverzifikace dodávek energie mohou členské státy podporovat investice do postupného ukončování používání fosilních paliv, zejména prostřednictvím elektrifikace, energetické účinnosti a přechodu na využívání vodíku z obnovitelných zdrojů a vodíku z elektřiny, který splňuje určité podmínky. Členské státy mohou buď i) vytvořit nové režimy zadávacího řízení, nebo ii) přímo podporovat projekty bez zadávacích řízení, avšak s určitým omezením podílu veřejné podpory na investici. V případě malých a středních podniků a zvláště energeticky účinných řešení se počítá se zvláštními doplňkovými bonusy.

Subjekty kontrolované Ruskem, na něž se vztahují sankce, budou z oblasti působnosti těchto opatření vyloučeny.

Dočasný krizový rámec ve stávající podobě bude platit do 31. prosince 2022 pro opatření na podporu likvidity a opatření pokrývající zvýšené náklady na energii. Podporu na zavádění obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizaci průmyslu lze poskytovat do konce června 2023.

Další informace o dočasném krizovém rámci a dalších opatřeních přijatých Komisí s cílem řešit hospodářský dopad války Ruska proti Ukrajině naleznete zde.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. října 2022