Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Státní podpora: Komise schválila český program na podporu ekologického dálkového vytápění ve výši 1,2 miliardy eur

EU Member States flags alongside the European flag

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu český program ve výši 1,2 miliardy eur na podporu ekologického a účinnějšího dálkového vytápění založeného především na energii z obnovitelných zdrojů. Opatření přispěje k plnění českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, zejména unijního cíle v oblasti klimatické neutrality pro rok 2050.

Český program

Česko oznámilo Komisi svůj záměr zavést program podpory ve výši 1,2 miliardy eur, jehož cílem je podpořit dekarbonizaci a modernizaci tepelných jednotek. Tento program, který poběží do 14. ledna 2026, bude financován z Modernizačního fondu EU.

Program bude podporovat: i) instalaci nových jednotek pro výrobu tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny s cílem nahradit stávající zařízení a ii) modernizaci stávajících jednotek pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí.

V rámci tohoto programu bude mít podpora podobu přímých dotací poskytovaných vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, jakož i nabyvatelům nových zařízení na výrobu tepla.

Podporované projekty budou muset dosáhnout minimálního snížení emisí CO2 o 15 % a spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 10 % oproti úrovním před jejich provedením. Kromě toho projekty týkající se vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny ze spalování zemního plynu budou muset umožňovat přechod na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny, nebo zavést technologie zachycování nebo využívání uhlíku, aby se zabránilo vzniku závislosti na zemním plynu.

Očekává se, že tento režim zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dálkového vytápění přibližně o 8,022 TJ ročně a sníží emise COpřibližně o 889,550 tun ročně.

Posouzení Komise

Komise program posoudila podle pravidel EU pro státní podporu, zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), který umožňuje zemím EU podporovat za určitých podmínek rozvoj určitých hospodářských činností podle pokynů pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky z roku 2022.

Komise zjistila, že:

  • Podpora je nezbytná a vhodná pro modernizaci a dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění v Česku a má „motivační účinek“. Vzhledem k tomu, že fosilní paliva mají oproti teplu z obnovitelných zdrojů a vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny výhodu z hlediska nákladů, bez podpory by investice do nových zařízení na výrobu tepla byly založeny na zemním plynu, potenciálně bez kombinované výroby elektřiny, což by vedlo k nižší úrovni energetické účinnosti. Kromě toho by se investice do modernizace stávajících tepelných zařízení zpozdily nebo vůbec neuskutečnily.
  • Podpora je přiměřená a je omezená na nezbytné minimum. Příjemci budou muset předložit úplnou analýzu mezery ve financování na základě podrobné metodiky poskytnuté českými orgány. Cílem této analýzy je určit čisté dodatečné náklady projektů žádajících o podporu ve srovnání s činností, která by byla provedena bez podpory. Podpora poskytnutá každému příjemci bude omezena na nižší úroveň mezi celkovými investičními náklady a individuální mezerou ve financování.

 

  • Pozitivní účinky podpory na dekarbonizaci systémů dálkového vytápění v Česku převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Program podpoří modernizaci a dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění a sníží emise skleníkových plynů v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, aniž by nepřiměřeně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise český program schválila.

Souvislosti

Pokyny Komise pro státní podporu v oblasti klimatu, životního prostředí a energetiky z roku 2022 stanovují vodítka ohledně toho, jak bude Komise posuzovat slučitelnost ochrany životního prostředí, včetně ochrany klimatu, a opatření podpory v oblasti energetiky, na něž se vztahuje oznamovací povinnost podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.

Nové pokyny platné od ledna 2022 vytvářejí flexibilní podpůrný rámec vhodný pro daný účel, který má členským státům pomoci při poskytování nezbytné podpory k dosažení cílů Zelené dohody cíleným a nákladově efektivním způsobem. Pravidla řeší soulad s důležitými cíli a úkoly EU stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a s dalšími nedávnými regulačními změnami v oblasti energetiky a životního prostředí a budou zohledňovat zvýšený význam ochrany klimatu. Obsahují oddíly týkající se opatření v oblasti energetické účinnosti, podpory čisté mobility, infrastruktury, oběhového hospodářství, snižování znečištění, ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a také opatření k zajištění bezpečnosti dodávek energie, a to při splnění určitých podmínek.

Pokyny umožňují členským státům za určitých podmínek podporovat výrobu tepla z kogeneračních zařízení napojených na odvětví dálkového vytápění. Cílem těchto pravidel je pomoci členským státům dosáhnout ambiciózních cílů EU v oblasti energetiky a klimatu s nejnižšími náklady pro daňové poplatníky a bez zbytečného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Směrnice o energetické účinnosti z roku 2018 stanovila závazný celounijní cíl v oblasti energetické účinnosti ve výši nejméně 32,5 % do roku 2030. Sdělením o Zelené dohodě pro Evropu z roku 2019 Komise posílila své ambice v oblasti klimatu a stanovila cíl nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050. Evropský právní rámec pro klima přijatý v červnu 2019 zakotvuje cíl klimatické neutrality do roku 2050 a zavádí průběžný cíl snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %. Tento rámec vytváří základ pro legislativní návrhy „Fit for 55“, jež Komise přijala dne 14. července 2021. V rámci těchto návrhů předložila Komise změnu směrnice o energetické účinnosti s cílem vypracovat ambicióznější závazný roční cíl pro snížení spotřeby energie na úrovni EU.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.103821. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Quote(s)

Tento program ve výši 1,2 miliardy eur přispěje k ekologizaci odvětví dálkového vytápění v Česku tím, že podpoří modernizaci a nahrazení stávajících tepelných jednotek účinnějšími a méně uhlíkově náročnými jednotkami. Díky tomuto opatření bude Česko moci zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění, a tím výrazně snížit své emise. Dnešní opatření přispěje k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a pomůže Česku splnit jeho environmentální cíle a zároveň omezit možná narušení hospodářské soutěže.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže - 16/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. prosince 2022