Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. března 2022

Státní podpora: Komise schválila český režim ve výši 1,4 miliardy EUR na odškodnění energeticky náročných podniků za nepřímé náklady na emise

Flag of each of the EU Member States, alongside the European flag

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu český režim částečného odškodnění energeticky náročných podniků za vyšší ceny elektřiny v důsledku nepřímých nákladů na emise v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (dále jen „EU ETS“).

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová uvedla: „Toto opatření ve výši 1,4 miliardy EUR umožní, aby Česko ve svých energeticky náročných odvětvích snížilo riziko úniku uhlíku. Zároveň budou zachovány pobídky pro nákladově efektivní dekarbonizaci jeho hospodářství v souladu s cíli Zelené dohody a omezí se nepatřičná narušení hospodářské soutěže.

Opatření České republiky

Režim oznámený Českem s celkovým odhadovaným rozpočtem 1,4 miliardy EUR pokryje část vyšších cen elektřiny vyplývajících z dopadu cen uhlíku na náklady na výrobu elektřiny (tzv. „nepřímé náklady na emise“) vzniklé v letech 2021 až 2030. Cílem podpůrného opatření je snížit riziko „úniku uhlíku“, ke kterému dochází v případech, kdy podniky přesouvají výrobu do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu, což vede k odlivu hospodářské činnosti z EU, avšak nedochází ke snížení emisí skleníkových plynů v celosvětovém měřítku.

Z opatření budou mít prospěch společnosti působící v odvětvích ohrožených únikem uhlíku, která jsou uvedena v příloze I Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 (dále jen „pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU ETS“). Tato odvětví čelí značným nákladům na elektřinu a jsou obzvláště vystavena mezinárodní konkurenci.

Odškodnění bude poskytnuto způsobilým podnikům prostřednictvím částečné náhrady nepřímých nákladů na emise vzniklých v předchozím roce, přičemž konečná platba bude provedena v roce 2031. Maximální výše podpory bude odpovídat 75 % vzniklých nepřímých nákladů na emise. Výše podpory se vypočítá na základě referenčních hodnot účinnosti spotřeby elektřiny, které zajišťují, aby byli příjemci motivováni k úspoře energie.

Aby měly podniky nárok na odškodnění, budou muset buď i) provést určitá doporučení energetického auditu, nebo ii) pokrýt alespoň 30 % své spotřeby elektřiny bezuhlíkovými zdroji (prostřednictvím zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě, dohod o nákupu energie bez emisí uhlíku nebo záruk původu).

Posouzení Komise

Komise opatření posoudila podle pravidel EU pro státní podporu, a zejména podle pokynů ke státní podpoře v rámci systému EU ETS.

Komise shledala, že tento režim je nezbytný a vhodný k tomu, aby podpořil energeticky náročné podniky, aby se vyrovnaly s vyššími cenami elektřiny, a aby se zabránilo tomu, že se společnosti přesouvají do zemí mimo EU s méně ambiciózními politikami v oblasti klimatu, což vede ke zvýšení celosvětových emisí skleníkových plynů. Komise navíc zjistila, že režim splňuje požadavky na energetické audity a systémy řízení stanovené v pokynech ke státní podpoře v rámci systému EU ETS. Režim proto podporuje cíle EU v oblasti klimatu a životního prostředí a cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu. Komise dále dospěla k závěru, že poskytnutá podpora je omezena na nezbytné minimum a nebude mít nežádoucí negativní účinky na hospodářskou soutěž a obchod v EU. Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise režim schválila.

Souvislosti

Zelená dohoda pro Evropu, kterou Komise představila dne 11. prosince 2019, stanoví cíl učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Systém EU ETS je jedním ze základních prvků politiky EU pro boj proti změně klimatu a je klíčovým nástrojem pro nákladově efektivní omezování emisí skleníkových plynů. Dne 14. července 2021 předložila Komise plán dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 s cílem snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Dne 21. září 2020 přijala Komise revidované pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU ETS v souvislosti se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021 jako součást modernizace všech nástrojů pro předcházení úniku uhlíku souvisejících s EU ETS, jako je přidělování bezplatných povolenek na emise CO2. Revidované pokyny ke státní podpoře v rámci systému EU ETS vstoupily v platnost dne 1. ledna 2021 se začátkem nového obchodovacího období systému EU ETS. Budou platit do roku 2030, přičemž na rok 2025 se plánuje aktualizace některých prvků v polovině období.

Nedůvěrné znění dnešního rozhodnutí bude zpřístupněno pod číslem SA.100159 (v registru státních podpor) na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. března 2022