Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva30. července 2021Zastoupení v Česku

Státní podpora – Komise schválila mapu regionální podpory Česka na období 2022–2027

Den Evropy 2022 logo
Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu mapu Česka k poskytování regionální podpory v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Mapa regionální podpory pro ČR je první, kterou Komise schválila v rámci revidovaných pokynů k regionální podpoře.

Podle revidovaných pokynů k regionální podpoře, které byly Komisí přijaty 19. dubna 2021 a začnou platit 1. ledna 2022, mohou členské státy podporovat nejvíce znevýhodněné regiony v Evropě, aby se zmírnily rozdíly mezi nimi z hlediska hospodářského blahobytu, příjmů a nezaměstnanosti – tedy cílů soudržnosti, které jsou základem Unie. Pokyny také dávají členským státům více možností, jak podporovat regiony čelící transformaci nebo strukturálním problémům, jako je vylidňování, aby se mohly plně zapojit do ekologické transformace a digitalizace. Zároveň zachovávají silné záruky, aby členské státy nevyužívaly veřejné finanční prostředky k podněcování přemisťování pracovních míst z jednoho členského státu EU do jiného, což je zásadní pro spravedlivou hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Mapa ukazuje, které regiony Česka jsou způsobilé k získání regionální investiční podpory a také jaká je ve způsobilých regionech maximální intenzita podpory. Intenzita podpory představuje maximální částku státní podpory, kterou lze poskytnout jednomu příjemci, vyjádřenou jako procento způsobilých investičních nákladů.

V regionech, které budou mít podle revidovaných pokynů nárok na regionální investiční podporu, žije 87,76 % populace České republiky:

  • Jedná se o regiony Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko, které patří k nejvíce znevýhodněným regionům v EU s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU. Jsou způsobilé podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU (představují tzv. oblasti podle písmene a)) a maximální intenzita podpory velkých podniků se zde pohybuje mezi 30 % a 40 %, v závislosti na HDP na obyvatele v dané oblasti.
  • Regiony Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod již mezi tzv. oblasti podle písmene a) v příštím období patřit nebudou, neboť v nich došlo k pozitivnímu ekonomickému vývoji. Nyní jsou považovány za předem stanovené regiony podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU (tzv. oblasti podle písmene c)), což platí pro všechny regiony, které se v období do roku 2021 kvalifikovaly jako oblasti podle písmene a) a pro nadcházející období už se za ně nepovažují. Maximální intenzita podpory velkých podniků v těchto oblastech činí 15 % až 25 %, přičemž v první polovině období a v oblastech hraničících s oblastmi podle písmene a) se uplatňuje vyšší intenzita.

Jak v oblastech podle písmene a), tak podle písmene c) platí, že u investic uskutečněných středními podniky může být maximální intenzita podpory o 10 procentních bodů vyšší a u investic malých podniků pak o 20 procentních bodů, jedná-li se o počáteční investice se způsobilými náklady do 50 milionů eur.

Jakmile bude platit územní plán spravedlivé transformace v kontextu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci, bude Česko moci Komisi oznámit změnu mapy regionální podpory oproti podobě, v jaké byla dnes schválena, aby mohlo uplatnit potenciální zvýšení maximální intenzity podpory v budoucích oblastech spravedlivé transformace, jak je pro oblasti podle písmene a) uvedeno v revidovaných pokynech k regionální podpoře.

Souvislosti

Evropa se vždy vyznačovala značnými regionálními rozdíly, pokud jde o hospodářský blahobyt, příjem a nezaměstnanost. Cílem regionální podpory je podpořit hospodářský rozvoj znevýhodněných oblastí Evropy a současně zajistit rovné podmínky mezi členskými státy. 

V revidovaných pokynech k regionální podpoře stanoví Komise podmínky, za nichž lze regionální podporu považovat za slučitelnou s vnitřním trhem, a upravuje kritéria vymezení oblastí, jež splňují podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. oblasti podle písmene a), resp. c)). Nejvíce znevýhodněné regiony, tzv. oblasti podle písmene a), k nimž patří nejvzdálenější regiony a regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší nebo roven 75 % průměru EU, a předem stanovené oblasti podle písmene c) představující bývalé oblasti podle písmene a) a řídce osídlené oblasti jsou uvedeny v přílohách k pokynům.

Členské státy mohou určit tzv. předem nestanovené oblasti podle písmene c), a to až do maximálního předem definovaného pokrytí podle písmene c) (údaje jsou rovněž k dispozici v přílohách I a II pokynů) a v souladu s určitými kritérii. Svůj návrh map regionální podpory musí členské státy předložit Komisi ke schválení.

Znění dnešního rozhodnutí bez důvěrných informací bude zveřejněno na stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž (v registru státních podpor) pod číslem SA.63452. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. července 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku