Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva26. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 10 min

Státní podpora: Komise schvaluje český program na podporu podniků postižených koronavirovou pandemií ve výši 1,9 miliardy eur

eura.png
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise schválila český program ve výši 1,9 miliardy eur, který má podnikům postiženým koronavirovou pandemií pomoci s uhrazením nepokrytých fixních nákladů. Program byl schválen podle dočasného rámce  pro státní podpory.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Mnohým českým podnikům kvůli koronavirové krizi významně poklesly příjmy. Tento program v hodnotě 1,9 miliardy eur pomůže daným společnostem uhradit některé fixní náklady, které jejich příjmy nepokrývají. I nadále úzce spolupracujeme s členskými státy na hledání schůdných řešení ke zmírnění ekonomického dopadu koronavirové pandemie v souladu s pravidly EU.

Český program podpory

Česko oznámilo Komisi program s rozpočtem přibližně 1,9 miliardy eur (50 miliard Kč), který na základě dočasného rámce  dále podpoří podniky postižené koronavirovou pandemií.

Program je určen všem firmám bez ohledu na velikost či konkrétní sektor, s výjimkou finančního sektoru. Z veřejných prostředků bude kompenzována část nepokrytých fixních nákladů, které příjemcům podpory vznikly v období od března 2020 do prosince 2021. Podpora bude vyplácena ve formě přímých dotací. Žádat budou moci podniky, jejichž obrat poklesl v příslušném období ve srovnání s obdobím před pandemií alespoň o 30 %. Podniky budou mít nárok na podporu do maximální výše 70 % svých fixních nákladů (až 90 % v případě mikropodniků a malých firem).

Cílem programu je zmírnit hospodářské potíže a nedostatek likvidity, s nimiž se příjemci potýkají v důsledku restriktivních opatření, která zavedla česká vláda ve snaze zabránit šíření koronaviru.

Komise shledala, že program předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném rámci. Podpora zejména i) nepřekročí 10 milionů eur na jeden podnik, ii) bude se týkat fixních nákladů, které vznikly během období mezi 1. březnem 2020 až 31. prosincem 2021, iii) bude poskytnuta podnikům, kterým v daném období poklesl obrat nejméně o 30 % ve srovnání s odpovídajícím obdobím před vypuknutím koronavirové krize, a iv) bude poskytována do 31. prosince 2021.

Komise dospěla k závěru, že český program je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise program schválila.

Souvislosti

Komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během rozšíření onemocnění koronavirem tak podpořit ekonomiku. Dočasný rámec ve znění ze dne 3. dubna8. května29. června13. října 2020 a 28. ledna 2021 stanoví následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

i) přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňová zvýhodnění a zálohy k pokrytí naléhavé potřeby likvidity, a to ve výši až 225 000 eur pro společnosti působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 270 000 eur pro společnosti působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 1,8 milionu eur pro společnosti působící ve všech ostatních odvětvích. Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 1,8 milionu eur na společnost – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika, s výjimkou společností působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 225 000 eur na společnost, a společností působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 270 000 eur na společnost;

ii) státní záruky za úvěry poskytnuté společnostem, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90 % úvěrového rizika, a pomoci tak podnikům pokrýt jejich bezprostřední potřeby v oblasti pracovního kapitálu a investic;

iii) subvencované veřejné úvěry pro společnosti (prioritní a podřízený dluh) se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí bezprostředních potřeb v oblasti pracovního kapitálu a investic;

iv) záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných, a dávají pokyny k tomu, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami;

v) veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko;

vi) podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy;

vii) podpora na výstavbu a rozšíření testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí rozšíření onemocnění koronavirem (včetně očkovacích látek, plicních ventilátorů a ochranných oděvů) až po jejich první průmyslové využití. Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Společnostem lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je dokončena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;

viii) podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí koronavirové nákazy ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Společnostem lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je dokončena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;

ix) cílená podpora ve formě odkladu plateb daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení v případě odvětví, regionů nebo druhů společností, které jsou rozšířením onemocnění nejvíce zasaženy;

x) cílená podpora v podobě subvencování mzdových nákladů na zaměstnance určená společnostem působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance;

xi) cílená podpora rekapitalizace pro nefinanční společnosti, není-li žádné jiné vhodné řešení k dispozici. Jsou zavedeny záruky, které zabrání nežádoucímu narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu: podmínky týkající se nezbytnosti, vhodnosti a rozsahu intervence, podmínky týkající se zahájení účasti státu na kapitálu společností a protiplnění, podmínky týkající se ukončení účasti státu na kapitálu dotčených společností, podmínky týkající se správy a řízení, včetně zákazu dividend a omezení odměňování vrcholného vedení, zákaz křížového subvencování, zákaz akvizic a další opatření k omezení narušení hospodářské soutěže, požadavky na transparentnost a podávání zpráv;

xii) podpora na nepokryté fixní náklady pro společnosti, kterým v daném období v souvislosti s koronavirovou nákazou poklesl obrat nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, které nejsou pokryty jejich příjmy, do maximální výše 10 milionů eur na podnik.

Komise také umožní členským státům až do 31. prosince 2022 převádět vratné nástroje podpory (např. záruky, úvěry, vratné zálohy) poskytnuté podle dočasného rámce na jiné formy podpory, jako jsou přímé granty, jsou-li splněny podmínky dočasného rámce.

Dočasný rámec umožňuje členským státům všechna podpůrná opatření vzájemně kombinovat, s výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem. Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis, která může na společnost činit nejvýše 25 000 eur během tří účetních období v případě společností působících v odvětví zemědělské prvovýroby, 30 000 eur během tří účetních období v případě společností působících v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 000 eur během tří účetních období v případě společností působících ve všech ostatních odvětvích. Členské státy se však musí zavázat k tomu, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných společností a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám.

Dočasný rámec doplňuje řadu dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění sociálně-ekonomického dopadu rozšíření onemocnění koronavirem v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně platné změny(např. odklad platby daní nebo dotování zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích), které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory. Rovněž mohou společnostem poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s rozšířením onemocnění koronavirem.

Dočasný rámec bude platit do konce prosince 2021. Před tímto datem nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda je třeba jeho platnost prodloužit.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž , pod číslem SA.62477. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku Competition Weekly e-News.

Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních, která Komise přijala s cílem řešit ekonomické dopady koronavirové pandemie, naleznete zde.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku