Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva26. října 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Stav energetické unie 2021: energie z obnovitelných zdrojů jsou v EU poprvé významnějším zdrojem energie než fosilní paliva

p0156960004h.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes přijala zprávy o stavu energetické unie za rok 2021, v nichž vyhodnotila pokrok, kterého EU dosáhla při realizaci přechodu na čistou energii téměř dva roky po zahájení Zelené dohody pro Evropu.

Stručné shrnutí:

• Z obnovitelných zdrojů se v EU vyrobilo loni 38 % elektřiny

• Z fosilních zdrojů 37 %

• Poprvé se tak obnovitelné zdroje staly významnějším zdrojem energie než fosilní

• V roce 2020 klesly emise CO2 o nezvyklých 10 % - i kvůli pandemii

• Od 1990 klesly emise CO2 celkem o 31%

• Výrobu elektřiny z uhlí ukončilo k dnešku 9 členských států

• Dalších 13 se k tomu zavázalo

• Zpráva o energetické unii ale zároveň ukazuje, že k dosažení cílů 2050 bude potřeba větší úsilí

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes přijala zprávy o stavu energetické unie za rok 2021, v nichž vyhodnotila pokrok, kterého EU dosáhla při realizaci přechodu na čistou energii téměř dva roky po zahájení Zelené dohody pro Evropu. Přestože byla zaznamenána řada povzbudivých trendů, k dosažení cíle, jímž je snížení čistých emisí alespoň o 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné vynaložit větší úsilí. Kromě toho bude příští rok nutné pečlivě analyzovat údaje, aby bylo možné zjistit dlouhodobější trendy v období po pandemii COVID-19.

Ze zprávy vyplývá, že energie z obnovitelných zdrojů byly v roce 2020 v EU poprvé významnějším zdrojem energie než fosilní paliva. Vyrobilo se z nich 38 % elektřiny, zatímco fosilní paliva byla zdrojem pro 37 % výroby elektrické energie. K dnešnímu dni 9 členských států EU ukončilo výrobu elektřiny z uhlí, 13 států se zavázalo k jejímu postupnému ukončení do stanoveného data a 4 státy zvažují možné harmonogramy. Ve srovnání s rokem 2019 klesly emise skleníkových plynů v EU-27 v roce 2020 téměř o 10 %. Jedná se o nebývalý pokles v důsledku pandemie COVID-19. Ve srovnání s rokem 1990 to představuje celkové snížení emisí o 31 %.

Spotřeba primární energie se v loňském roce snížila o 1,9 % a konečná spotřeba energie o 0,6 %. Obě čísla se však nacházejí nad trajektorií potřebnou ke splnění cílů EU pro roky 2020 a 2030, a proto je třeba se této problematice dále věnovat na úrovni členských států i na úrovni EU. Dotace na fosilní paliva se v roce 2020 mírně snížily v důsledku celkově nižší spotřeby energie. Dotace na energii z obnovitelných zdrojů i dotace na energetickou účinnost se v roce 2020 zvýšily.

Zveřejnění letošní zprávy přichází v momentě prudkého nárůstu cen energií v celé Evropě a po celém světě, jehož hlavním důvodem jsou rostoucí ceny plynu. Přestože se očekává, že tato situace bude dočasná, staví do centra pozornosti otázku závislosti EU na dovozu energie (na nejvyšší úrovni za posledních 30 let) a otázku významu přechodu na čistou energii pro zvýšení energetické bezpečnosti EU. Energetická chudoba postihuje v EU podle nejnovějších údajů až 31 milionů lidí, jedná se tedy o problém, jímž je nutné se s ohledem na hospodářské výzvy spojené s onemocněním COVID-19 a současnou cenovou situaci nadále důkladně zabývat. Komise se proto ve svém nedávném sdělení o cenách energie výrazně zaměřila na ochranu zranitelných spotřebitelů.

Zpráva o stavu energetické unie obsahuje analýzu dopadu pandemie COVID-19 na energetickou a klimatickou politiku a informuje o významném pokroku, kterého bylo v legislativě dosaženo při sledování cílů EU v oblasti dekarbonizace. Zpráva se rovněž věnuje politickému úsilí, které bylo vynaloženo na to, aby naše programy obnovy po skončení pandemie COVID ještě více než kdy předtím zohlednily naše cíle pro klima a energii.

Souvislosti

Zpráva o stavu energetické unie analyzuje pět pilířů energetické unie: urychlení dekarbonizace, při němž hrají hlavní úlohu systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) a energie z obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické účinnosti, zvyšování energetické bezpečnosti a zabezpečení, posílení vnitřního trhu EU, výzkum, inovace a konkurenceschopnost. Zpráva rovněž vymezuje oblasti, v nichž by se měla v budoucnu prioritně přijímat opatření k provádění Zelené dohody pro Evropu. Hlavní zprávu doprovází pět vzájemně souvisejících zpráv.

  • Příloha o energetických dotacích v EU Dotace na fosilní paliva se v roce 2020 snížily především v důsledku klesající poptávky po energii v souvislosti s pandemií COVID-19, je však třeba dále usilovat o to, aby se dotace na fosilní paliva v EU snižovaly i v budoucnu a aby nedošlo k novému nárůstu dotací v souvislosti s všeobecným hospodářským oživením a rostoucí poptávkou po energii.
  • Pokrok v konkurenceschopnosti technologií čisté energie posuzuje ekosystém čisté energie, od výzkumu a inovací až po zavádění. Pokrok hodnotí na základě klíčových ukazatelů konkurenceschopnosti. Zpráva ukazuje, že i když je EU ve výzkumu čisté energie stále na předním místě, musí do výzkumu a inovací ještě více investovat a musí překlenout propast mezi inovacemi a trhem.
  • Zpráva o pokroku v oblasti klimatu„Urychlení evropských opatření v oblasti klimatu pro ekologičtější, spravedlivější a prosperující budoucnost“ popisuje pokrok, kterého EU a její členské státy dosáhly při dosahování svých cílů snižování emisí skleníkových plynů, a informuje o nejnovějším vývoji politiky EU v oblasti klimatu. Zpráva vychází z údajů, které členské státy předložily podle nařízení EU o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu.
  • Zpráva o trhu s uhlíkem  popisuje vývoj ve fungování evropského trhu s uhlíkem, včetně dražeb, bezplatných povolenek, ověřených emisí, vyrovnávání nabídky a poptávky, dohledu nad trhem a infrastruktury systému EU ETS a dodržování předpisů.
  • Zpráva o kvalitě paliv  poskytuje informace o pokroku, jehož bylo dosaženo při snižování intenzity emisí skleníkových plynů u paliv používaných v silniční dopravě a o kvalitě a složení paliv nabízených v EU. Zpráva shrnuje situaci nahlášenou členskými státy podle článku 7a a čl. 8 odst. 3 směrnice o jakosti paliv .

Více informací

Zpráva o stavu energetické unie

Otázky a odpovědi k šesté zprávě o stavu energetické unie

Tisková zpráva o zprávách o klimatu

Zpráva o pokroku v oblasti klimatu

Příloha o energetických dotacích v EU

Pokrok v konkurenceschopnosti technologií čisté energie

Zpráva o trhu s uhlíkem

Zpráva o jakosti paliv

Internetová stránka věnovaná zprávě o stavu energetické unie

Plníme Zelenou dohodu pro Evropu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku