Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva14. října 2020Zastoupení v Česku

Stav energetické unie: Pokrok dosažený v oblasti přechodu na čistou energii a základ pro ekologické oživení

p0156960004h.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes přijala zprávu o stavu energetické unie 2020 a její doprovodné dokumenty zaměřené na různé aspekty energetické politiky EU. 

Komise dnes přijala zprávu o stavu energetické unie 2020 a její doprovodné dokumenty zaměřené na různé aspekty energetické politiky EU. Letošní zpráva je první zprávou od přijetí Zelené dohody pro Evropu a zabývá se příspěvkem energetické unie k dlouhodobým cílům Evropy v oblasti klimatu.

Jednotlivá posouzení 27 vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu  analyzují cestu a ambice každého členského státu na cestě k dosažení stávajících klimatických a energetických cílů do roku 2030. Z celkového posouzení vyplývá, že členské státy jsou schopny tyto cíle splnit a většinou jsou na dobré cestě. Zprávy rovněž zdůrazňují, jak energetické odvětví může přispět k oživení EU z hospodářské krize způsobené onemocněním COVID-19. Energetická unie se dosud ukázala jako velmi odolná vůči výzvám, které pandemie klade na naše energetické systémy a pracovníky v odvětví energetiky.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans uvedl: „Odvětví energetiky hraje zásadní úlohu při snižování emisí a plnění cílů Zelené dohody pro Evropu. Dnešní zpráva o stavu energetické unie ukazuje pokrok, jehož dosahujeme, jakož i výzvy a příležitosti, které před námi stojí. Investice a reformy, které jsme zavedli, musí podporovat ekologické oživení a vést nás správným směrem, abychom do roku 2050 dosáhli klimatické neutrality

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová dodala: „Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jsou zásadním nástrojem naší spolupráce s členskými státy při plánování politik a investic pro ekologickou a spravedlivou transformaci. Nyní nastal čas tyto plány uvést do praxe a využít je k tomu, aby nás vyvedly z krize způsobené onemocněním COVID-19 a vytvořily nová pracovní místa a konkurenceschopnější energetickou unii.“

Zpráva se zabývá pěti různými rozměry energetické unie – dekarbonizací, včetně energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností, energetickou bezpečností, vnitřním trhem s energií a výzkumem, inovacemi a konkurenceschopností. Zpráva obsahuje pokyny k rychlému provádění vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a k tomu, jak mohou investice a reformy související s energetikou podpořit hospodářské oživení EU. Zdůrazňuje, jak nástroj na podporu oživení Evropy NextGenerationEU může podpořit členské státy prostřednictvím řady stěžejních programů financování.

Letošní zpráva o stavu energetické unie je poprvé doplněna analýzou energetických dotací, která poukazuje na zjevnou potřebu lepších údajů o energetických dotacích a většího úsilí za účelem snížení dotací, které podporují produkci a spotřebu fosilních paliv. Dnes byla rovněž zveřejněna zpráva o konkurenceschopnosti čisté energie, která ukazuje, že odvětví EU úspěšně využilo příležitostí, které nabízí přechod na čistou energii. Toto odvětví dosahuje lepších výsledků, pokud jde o přidanou hodnotu, produktivitu práce a růst zaměstnanosti, než tradiční energetické technologie. Komise rovněž přijala zprávy týkající se pokroku v oblasti vnitřního trhu s energií, cen energií a nákladů na energie, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů.

Souvislosti

Posouzení 27 různých vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu: Poté, co bylo v září zveřejněno posouzení dopadu vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu na úrovni EU, dnes Komise zveřejnila individuální posouzení jednotlivých plánů, včetně doporučení pro každý členský stát, pokud jde o potenciální využití facility na podporu oživení a odolnosti.

Příloha o energetických dotacích: V tomto prvním přehledu energetických dotací v členských státech Komise konstatuje, že řada vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu neposkytuje úplný obrázek ani konkrétní harmonogram a kroky k postupnému ukončení dotací na fosilní paliva, které dosahují částky 50 miliard eur ročně.

Příloha o vnitřním trhu s energií: Tato příloha poskytuje aktuální přehled situace na vnitřním trhu s elektřinou a plynem a dospívá k závěru, že bylo dosaženo značného pokroku, ale k úplné integraci trhů je potřeba učinit mnohem více.

Zpráva o konkurenceschopnosti čisté energie: Tato zpráva se zaměřuje především na šest klíčových technologií čisté energie, pomocí kterých může EU splnit své cíle pro roky 2030 a 2050 – solární fotovoltaiku, větrnou energii na moři, energii oceánů, obnovitelný vodík, baterie a inteligentní sítě.

Zpráva o cenách energií a nákladech na energie: Tato zpráva poskytuje podrobný pohled na trendy cen energií a nákladů na energie v Evropě a ve světě, přičemž zdůrazňuje, že podíl výdajů domácností za energie pro všechny příjmové kategorie od roku 2012 klesá.

Zpráva o pokroku v oblasti energetické účinnosti: Zpráva se zabývá pokrokem při dosahování dlouhodobého cíle v oblasti energetické účinnosti. Z předběžné analýzy sice vyplývá, že krize COVID-19 měla značný dopad na poptávku po energii, aby se však pozitivní trend udržel, členské státy budou muset zintenzívnit své úsilí.

Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie: Zpráva zdůrazňuje, že podíl energie z obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie v zemích EU-27 dosáhl 18,9 % a že se očekává, že EU své cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2020 překročí.

Další informace

Zpráva o stavu energetické unie a příloha zprávy o stavu energetické unie

Zpráva (otázky a odpovědi) o zprávě o stavu Unie, vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu a doprovodné zprávy

Webová stránka týkající se zprávy o stavu energetické unie 2020

27 vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu

Posouzení vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu na úrovni EU

Zpráva o konkurenceschopnosti čisté energie

Příloha o energetických dotacích

Zpráva o pokroku v oblasti energetické účinnosti

Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Příloha o vnitřním trhu s energií

Zpráva o cenách energií a nákladech na energie

Podrobnosti

Datum zveřejnění
14. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku