Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. února 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Taxonomie EU: Komise předkládá doplňkový akt v přenesené pravomoci pro oblast klimatu, aby urychlila dekarbonizaci

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Mairead McGuinness, European Commissioner, on taxonomy

Stručné shrnutí:

  • Nový doplňkový akt zavádí do taxonomie další činnosti
  • Stanoví jasné a přísné podmínky, kdy lze některé jaderné a plynárenské činnosti doplnit jako přechodné
  • Musí například: 

         - přispívat k přechodu na klimatickou neutralitu,

         - splňovat podmínky jaderné bezpečnosti a bezpečnosti životního prostředí,

         - oblasti plynárenství přispívat k přechodu od uhlí k obnovitelným zdrojům

  • Doplňkový akt vychází z odborných konzultací i s členskými státy
  • Pokud nevzejdou z Evropského parlamentu či Rady ve stanovené lhůtě námitky, vstoupí v platnost 1. 1. 2023

 

Celé znění tiskové zprávy:

Evropská komise dnes předložila doplňkový akt v přenesené pravomoci o taxonomii pro oblast klimatu, který se týká zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a vztahuje se na některé činnosti v oblasti plynárenství a jaderné energie. Sbor komisařů dosáhl politické dohody na znění aktu, který bude formálně přijat, jakmile budou k dispozici překlady ve všech jazycích EU.

Aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální, je zapotřebí velkého podílu soukromých investic. Cílem taxonomie EU je nasměrovat soukromé investice do činností, které jsou nezbytné k dosažení klimatické neutrality. Klasifikace taxonomie neurčuje, zda určitá technologie bude, či nebude součástí energetického mixu určitého členského státu. Cílem je urychlit transformaci využitím všech možných řešení, která nám pomohou dosáhnout našich cílů v oblasti klimatu. S přihlédnutím k vědeckým poznatkům a současnému technologickému pokroku se Komise domnívá, že soukromé investice do činností v oblasti plynárenství a jaderné energie v přechodném období mají svůj význam. Vybrané činnosti v oblasti plynárenství a jaderné energie jsou v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a životního prostředí a umožní nám urychlit přechod od více znečišťujících činností, jako je výroba uhlí, ke klimaticky neutrální budoucnosti založené především na obnovitelných zdrojích energie.

Dnešní doplňkový akt v přenesené pravomoci v oblasti klimatu zejména:

– zavádí do taxonomie EU další hospodářské činnosti z odvětví energetiky. Znění aktu stanoví jasné a přísné podmínky podle čl. 10 odst. 2 nařízení o taxonomii, při jejichž dodržení lze některé jaderné a plynárenské činnosti doplnit jako přechodné činnosti k těm, na něž se již vztahuje první akt v přenesené pravomoci o zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, použitelný od 1. ledna 2022. Jsou to tyto přísné podmínky: činnosti v oblasti plynárenství i jaderné energie musí přispívat k přechodu na klimatickou neutralitu; činnosti v oblasti jaderné energie musí splňovat požadavky jaderné bezpečnosti a bezpečnosti životního prostředí; činnosti v oblasti plynárenství musí přispívat k přechodu od uhlí k obnovitelným zdrojům. Pro všechny výše uvedené činnosti platí konkrétnější dodatečné podmínky, které jsou v dnešním doplňkovém aktu v přenesené pravomoci dále rozvedeny.

– zavádí zvláštní požadavky pro podniky na zveřejňování informací souvisejících s jejich činností v odvětvích plynárenství a jaderné energie. V zájmu zajištění transparentnosti dnes Komise pozměnila akt v přenesené pravomoci o zveřejňování informací týkajících se taxonomie, aby investoři mohli určit, které investiční příležitosti zahrnují činnosti v oblasti plynárenství nebo jaderné energie, a činit informovaná rozhodnutí.

Znění doplňkového aktu v přenesené pravomoci vychází z odborných konzultací se skupinou odborníků členských států pro udržitelné finance a s platformou pro udržitelné financování. Komise rovněž naslouchala zpětné vazbě v této věci z Evropského parlamentu. Pečlivě pak posoudila příspěvky obdržené od těchto skupin a zohlednila je v dnes předloženém znění. Například byla v důsledku zpětné vazby cíleně upravena technická screeningová kritéria a požadavky na zveřejňování a ověřování s cílem posílit jejich srozumitelnost a použitelnost.

Členové sboru komisařů k tomu uvedli:

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis prohlásil: „Naším posláním a povinností je klimatická neutralita. Máme-li splnit své cíle na roky 2030 a 2050, musíme začít jednat. V dnešním aktu v přenesené pravomoci jde o podporu hospodářství EU při transformaci energetiky, spravedlivé transformaci, jakožto mostu k ekologickému energetickému systému založenému na obnovitelných zdrojích energie. Akt urychlí soukromé investice, které potřebujeme, zejména v tomto desetiletí. Díky novým pravidlům, jež byla dnes zveřejněna, rovněž posilujeme transparentnost a zveřejňování informací, aby investoři mohli činit informovaná rozhodnutí, a vyhnuli se tak jakémukoli lakování nazeleno.“

Komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinnessová k tomu dodala: „EU je odhodlána dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a k tomu musíme využít všech nástrojů, které máme. Klíčem k dosažení našich cílů v oblasti klimatu je posílení soukromých investic do transformace. Dnes stanovujeme přísné podmínky, abychom pomohli mobilizovat finanční prostředky na podporu tohoto přechodu od škodlivějších zdrojů energie, jako je uhlí. A také posilujeme transparentnost trhu, aby mohli investoři snadno identifikovat činnosti v oblasti plynárenství a jaderné energie ve všech investičních rozhodnutích.“

Další kroky

Jakmile bude doplňkový akt v přenesené pravomoci přeložen do všech úředních jazyků EU, bude formálně předán spolunormotvůrcům ke kontrole.

Podobně jako v případě ostatních aktů v přenesené pravomoci vydaných podle nařízení o taxonomii budou mít Evropský parlament a Rada (které na Komisi přenesly pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle nařízení o taxonomii) čtyři měsíce na to, aby dokument zkontrolovaly, a pokud to budou považovat za nezbytné, aby proti němu vznesly námitku. Oba orgány mohou požádat o další dva měsíce na kontrolu. Rada bude mít právo vznést proti aktu v přenesené pravomoci námitky přijaté posílenou kvalifikovanou většinou, což znamená, že ke vznesení námitky proti aktu v přenesené pravomoci je zapotřebí alespoň 72 % členských států (tj. nejméně 20 členských států), které představují alespoň 65 % obyvatelstva EU. Evropský parlament může vznést námitku, pokud bude na plenárním zasedání hlasovat proti většina poslanců (tj. nejméně 353 poslanců EP).

Po uplynutí kontrolního období, a jestliže žádný ze spolunormotvůrců námitku nevznese, vstoupí doplňkový akt v přenesené pravomoci v platnost a použije se od 1. ledna 2023.

Souvislosti

Zelená dohoda pro Evropu představuje evropskou strategii růstu, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky a zdraví občanů, dosáhnout toho, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální, a chránit, zachovávat a zvyšovat přírodní kapitál a biologickou rozmanitost EU.

Cílem taxonomie EU je pomoci zlepšit tok peněz na udržitelné činnosti v celé Evropské unii. Pro dosažení klimatické neutrality Evropy do roku 2050 bude klíčové umožnit investorům, aby přesměrovali investice do udržitelnějších technologií a podniků. Taxonomie je vědecky podložený nástroj transparentnosti určený podnikům a investorům. Vytváří společný jazyk, který budou moci investoři používat při investování do projektů a hospodářských činností, jež mají významný pozitivní dopad na klima a životní prostředí. Zavádí rovněž povinnost pro společnosti a účastníky finančního trhu zveřejňovat informace.

Zatímco EU má v oblasti klimatu a životního prostředí společné cíle, členské státy mají výhradní právo určovat si svůj vnitrostátní energetický mix, který se v jednotlivých členských státech liší, přičemž některé státy jsou stále silně závislé na uhlí s vysokými emisemi uhlíku. Taxonomie pomáhá mobilizovat soukromé investory při plnění cílů v oblasti klimatu a zahrnuje činnosti v oblasti energetiky, které odrážejí různé vnitrostátní situace a výchozí pozice.

Další informace

Otázky a odpovědi k doplňkovému aktu EU v přenesené pravomoci v oblasti klimatu, který se týká některých činností v oblasti jaderné energie a plynárenství

Informativní přehled

Doplňkový akt v přenesené pravomoci o taxonomii pro oblast klimatu

Taxonomie EU pro udržitelné činnosti

Časté dotazy: Co je taxonomie EU a jak bude fungovat v praxi?

Časté dotazy: Co je akt v přenesené pravomoci podle článku 8 nařízení o taxonomii EU a jak bude fungovat v praxi?

Časté dotazy: Výklad některých právních ustanovení aktu v přenesené pravomoci o zveřejňování informací podle článku 8 nařízení EU o taxonomii, pokud jde o vykazování způsobilých hospodářských činností a aktiv

Internetové stránky GŘ FISMA o udržitelném financování

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. února 2022