Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva1. ledna 2022Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 3 min

Taxonomie EU Komise zahajuje odborné konzultace o doplňkovém aktu v přenesené pravomoci, který se vztahuje na některé činnosti v oblasti jaderné energie a plynárenství

Vlajky EU

Evropská komise včera zahájila konzultace se skupinou odborníků z členských států pro udržitelné financování a platformou pro udržitelné financování o návrhu znění doplňkového aktu v přenesené pravomoci v oblasti taxonomie, který se vztahuje na některé činnosti v oblasti jaderné energie a plynárenství.

Taxonomie EU mobilizuje soukromé investice a směřuje je do činností, které jsou potřebné k tomu, abychom v příštích 30 letech dosáhli klimatické neutrality. Stávající skladba zdrojů energie v Evropě se v současnosti v jednotlivých členských státech liší. Některé části Evropy jsou stále silně závislé na uhlí s vysokými emisemi uhlíku. Taxonomie stanoví činnosti v oblasti energetiky, které členským státům umožňují přejít z těchto různých pozic na klimatickou neutralitu.

S přihlédnutím k vědeckému poradenství a současnému technologickému pokroku, jakož i k různým problémům spojeným s transformací v jednotlivých členských státech se Komise domnívá, že zemní plyn a jaderná energie plní určitou úlohu jako prostředek k usnadnění přechodu k budoucnosti založené převážně na obnovitelných zdrojích. V rámci taxonomie by to znamenalo klasifikovat tyto zdroje energie podle jasných a přísných kritérií (například plyn musí do roku 2035 pocházet z obnovitelných zdrojů nebo produkovat nízké emise), zejména proto, že přispívají k přechodu na klimatickou neutralitu.

Kromě toho Komise v zájmu zajištění transparentnosti změní akt v přenesené pravomoci týkající zveřejňování informací v oblasti taxonomie tak, aby investoři mohli určit, zda činnosti zahrnují činnosti v oblasti zemního plynu nebo jaderné energie a v jakém rozsahu, aby se mohli informovaně rozhodnout.

Činnosti, na něž se vztahuje tento doplňkový akt v přenesené pravomoci, by urychlily postupné vyřazování škodlivějších zdrojů, jako je uhlí, a posunuly nás směrem k nízkouhlíkové ekologičtější skladbě zdrojů energie.

Pokud jde o ostatní činnosti podle nařízení o taxonomii, kritéria pro činnosti v oblasti zemního plynu a jaderné energie budou aktualizována v závislosti na vývoji technologií.

Další postup

Platforma pro udržitelné financování a skupina odborníků z členských států pro udržitelné financování musí být vzhledem k jejich odborné úloze stanovené v nařízení o taxonomii konzultovány ohledně všech aktů v přenesené pravomoci v rámci nařízení o taxonomii. Své příspěvky poskytnou do 12. ledna.

Komise provede analýzu jejich příspěvků a v lednu 2022 formálně přijme doplňkový akt v přenesené pravomoci. Poté bude zaslán spolunormotvůrcům k přezkumu.

Podobně jako v případě prvního aktu v přenesené pravomoci v oblasti klimatu budou mít Evropský parlament a Rada (které na Komisi přenesly pravomoc přijmout tento akt v přenesené pravomoci) čtyři měsíce na to, aby dokument přezkoumaly, a pokud to považují za nezbytné, aby proti němu vznesly námitky. V souladu s nařízením o taxonomii mohou oba orgány požádat o další dva měsíce na přezkum. Rada bude mít právo vznést proti aktu v přenesené pravomoci námitky obrácenou posílenou kvalifikovanou většinou (což znamená, že alespoň 72 % členských států (tj. nejméně 20 členských států) zastupujících alespoň 65 % obyvatelstva EU) musí vznést námitku proti aktu v přenesené pravomoci) a Evropský parlament většinou (tj. nejméně 353 poslanců) v plénu.

Po uplynutí kontrolního období a za předpokladu, že žádný ze spolunormotvůrců nevznese námitku, vstoupí (doplňkový) akt v přenesené pravomoci v platnost a použije se.

Souvislosti

Taxonomie EU je spolehlivý, vědecky podložený nástroj transparentnosti určený podnikům a investorům. Vytváří společný jazyk, který budou moci investoři používat při investování do projektů a hospodářských činností, jež mají významný pozitivní dopad na klima a životní prostředí. Zavede rovněž povinnost pro společnosti a účastníky finančního trhu zveřejňovat informace.

Další informace

Informativní přehled – Jak taxonomie EU zapadá do rámce udržitelného financování? 

Internetové stránky GŘ FISMA o udržitelném financování

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. ledna 2022
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku