Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva26. ledna 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

Teroristický obsah online: Komise přijímá opatření na ochranu před rizikem radikalizace a náboru extremistů na internetu

Cybersecurity

Komise se dnes rozhodla zaslat výzvu 22 členským státům – Belgii, Bulharsku, Česku, Dánsku, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Finsku a Švédsku, protože nesplnily některé povinnosti vyplývající z nařízení o šíření teroristického obsahu online, jako například: neurčily orgán nebo orgány odpovědné za vydávání příkazů k odstranění obsahu a neinformovaly o nich Komisi; neurčily veřejné kontaktní místo a nestanovily pravidla a opatření týkající se sankcí v případě nedodržení právních povinností.

Pokračující přítomnost teroristického obsahu na internetu je vážným rizikem pro občany i celou společnost. Teroristé zneužívají internet k šíření informací, kterými zastrašují veřejnost, radikalizují a získávají osoby ochotné přidat se na jejich stranu a usnadňují páchání teroristických útoků. Nedávné teroristické útoky na území EU, jako byl útok v Bratislavě 12. října 2022, jasně ukazují, jakou roli při plánování a páchání takových útoků hraje teroristický obsah online. Evropská komise navrhla řadu dobrovolných i legislativních opatření a iniciativ, které mají pomoci hrozbu terorismu zmírnit.

Boj proti šíření teroristického obsahu online

Nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online poskytuje právní rámec, který má zajistit, aby poskytovatelé hostingových služeb, kteří zpřístupňují obsah uživatelů veřejnosti, řešili problém zneužívání svých služeb k šíření teroristického obsahu online. Nařízení se začalo používat dne 7. června 2022. Poskytovatelé hostingových služeb jsou povinni poté, co od orgánů členských států obdrží příkaz k odstranění teroristického obsahu, příslušný obsah do jedné hodiny odstranit a přijmout opatření, pokud se na jejich platformách teroristický obsah objeví.

Nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online se vztahuje na všechny poskytovatele hostingových služeb nabízející své služby v EU, mezi něž patří poskytovatelé služeb sociálních médií a služeb sdílení videí a obrazového a zvukového materiálu. Nařízení vyžaduje zvláštní opatření od poskytovatelů, kteří jsou vystaveni teroristickému obsahu, stanoví sankce za jeho porušení a obsahuje silné záruky na ochranu základních práv, zejména svobody projevu a práva na informace. Obsahuje rovněž jasné požadavky na odškodnění uživatelů, jakož i na výroční zprávy o transparentnosti vypracované poskytovateli hostingových služeb a příslušnými vnitrostátními orgány.

Nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online vyžaduje, aby členské státy jmenovaly odpovědný orgán s odpovídajícími pravomocemi a zdroji, včetně kontaktního místa. Členské státy musí zajistit, aby bylo možné uložit sankce, pokud poskytovatelé hostingových služeb neplní své povinnosti podle nařízení. Finanční sankce mohou dosáhnout až 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb. Členské státy musí informovat Komisi o opatřeních přijatých ke splnění povinnosti jmenovat odpovědné orgány a stanovit pravidla pro sankce. Bez pevného rámce pro prosazování by byl cíl nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online ohrožen. Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby dotčené členské státy co nejrychleji přizpůsobily své vnitrostátní předpisy právním předpisům EU.

Dotčené členské státy mají nyní dva měsíce na to, aby reagovaly a nedostatky, na které Komise upozornila, odstranily. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může se rozhodnout vydat odůvodněné stanovisko.

Souvislosti

Komise v roce 2015 zahájila internetové fórum EU s cílem posílit dobrovolnou spolupráci mezi členskými státy a internetovými platformami. Fórum umožňuje výměnu informací o trendech a vývoji v oblasti využívání internetu teroristy a o boji proti pohlavnímu zneužívání dětí online.

Závazek bojovat proti terorismu, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě byl znovu potvrzen ve Strategii bezpečnostní unie EU na období 2020–2025Protiteroristická agenda, představená v prosinci 2020, se rovněž zaměřila na prevenci radikalizace online i offline, mimo jiné předložením návrhu nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Nakonec legislativní orgány EU toto nařízení přijaly dne 29. dubna 2021.

Za účelem odhalování, vyšetřování a řešení problému teroristického obsahu na internetu, včetně sociálních sítí, vyvíjí v současné době jednotka EU pro oznamování internetového obsahu platformu EU pro boj proti nezákonnému obsahu online (PERCI), centrální systém propojující všechny členské státy, který usnadní podávání hlášení a příkazů k odstranění závadného obsahu. Všechny členské státy souhlasily s tím, že budou tento systém používat, aby usnadnily provádění nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Projekt PERCI umožní nepřetržitou koordinaci a výměnu informací v reálném čase a usnadní podávání zpráv o transparentnosti činností spadajících do oblasti působnosti nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online.

Další informace

Nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online

Bezpečnostní unie – internetové stránky Komise

Případy nesplnění povinnosti – listopad 2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. ledna 2023