Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. dubna 2022

Ukrajina: EU se dohodla na pátém balíčku omezujících opatření vůči Rusku

Demonstration in Brussels in support of Ukraine

Evropská komise vítá dnešní dohodu Rady přijmout pátý balíček omezujících opatření vůči Putinovu režimu v reakci na jeho brutální agresi vůči Ukrajině a jejímu lidu. Tyto sankce spolu s předchozími čtyřmi balíčky pomohou vystupňovat hospodářský tlak na Kreml a ochromí jeho schopnost financovat invazi na Ukrajinu. Tato opatření jsou rozsáhlejší a ostřejší, takže představují ještě hlubší zásah do ruského hospodářství. Byly přijaty v koordinaci s mezinárodními partnery.

Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) pracují na dalších návrzích možných sankcí, včetně sankcí na dovoz ropy, a zvažují některé nápady předložené členskými státy, jako jsou daně nebo zvláštní platební kanály, například účelově vázaný účet. Kromě sankcí dala EU jasně najevo, že snížení naší závislosti na dovozu energií z Ruska je naléhavou nutností. Komise ve sdělení o plánu REPower ze dne 8. března oznámila strategii pro co nejrychlejší snížení závislosti na ruských fosilních palivech, přičemž práce na realizaci tohoto plánu již byly zahájeny.

Dnes přijatý balíček sestává z těchto šesti částí:

 1) Zákaz dovozu uhlí

 • Zákaz dovozu ruského uhlí ve všech podobách. Týká se čtvrtiny veškerého ruského vývozu uhlí, což pro Rusko představuje ztrátu příjmů ve výši zdruba 8 miliard eur ročně.

 2) Finanční opatření

 • Úplný zákaz transakcí a zmrazení aktiv čtyř ruských bank, které jsou nyní zcela odříznuty od trhů. Představují 23% podíl na trhu v ruském bankovním sektoru, a tak dále oslabí ruský finanční systém.
 • Zákaz poskytování služeb v oblasti kryptografických aktiv vysoké hodnoty Rusku. Tím se přispěje k odstranění případných mezer.
 • Zákaz poskytovat bohatým Rusům poradenství v oblasti svěřenských fondů, což jim ztíží ukládání majetku v EU.

3) Doprava

 • Úplný zákaz činnosti ruských a běloruských provozovatelů nákladní silniční dopravy v EU. Určité výjimky se budou vztahovat na základní zboží, jako jsou zemědělské a potravinářské produkty, humanitární pomoc a energie.
 • Zákaz vstupu plavidel plujících pod ruskou vlajkou do přístavů EU. Výjimky platí mimo jiné pro lékařské, potravinářské, energetické a humanitární účely.

4) Cílené zákazy vývozu

 • Další cílené zákazy vývozu v hodnotě 10 miliard eur v oblastech, v nichž je Rusko zranitelné, neboť je značně závislé na dodávkách z EU. Jedná se například o kvantovou výpočetní techniku, pokročilé polovodiče, citlivá strojní zařízení, dopravu a chemické látky. Týkají se rovněž specializovaných katalyzátorů pro použití v rafinérském průmyslu. V důsledku toho se bude dále zhoršovat technologická základna a průmyslová kapacita Ruska.
 • Doplnění leteckého paliva a aditiv do paliva, jež může používat ruská armáda, do stávajícího zákazu vývozu.

5) Rozšíření zákazů dovozu

 • Další zákazy dovozu v hodnotě 5,5 miliardy eur zahrnují cement, gumárenské výrobky, dřevo, hnojiva, lihoviny (včetně vodky), destiláty, mořské plody nejvyšší jakosti (včetně kaviáru) a opatření proti obcházení vztahující se na dovoz potaše z Běloruska. Tato opatření rovněž pomohou odstranit mezery mezi Ruskem a Běloruskem.

6) Vyloučení Ruska z veřejných zakázek a jeho odstřižení od evropských peněz; právní výklad a vymáhání

 • Úplný zákaz účasti ruských státních příslušníků a subjektů na veřejných zakázkách v EU. Příslušné orgány mohou udělit omezené výjimky v případě, že neexistuje žádná vhodná alternativa.
 • Omezení finanční a nefinanční podpory ruským veřejně vlastněným nebo kontrolovaným subjektům v rámci programů EU, Euratomu a členských států. V návaznosti na dříve oznámená opatření v oblasti výzkumu a vzdělávání Komise například ukončí účast na všech probíhajících grantových dohodách s ruskými veřejnými subjekty nebo s nimi spřízněnými subjekty a pozastaví všechny příslušné platby v rámci programů Horizont 2020 a Horizont Evropa, Euratom a Erasmus+. V rámci těchto programů nebudou uzavřeny žádné nové smlouvy ani dohody s ruskými veřejnými orgány nebo s nimi spřízněnými subjekty.
 • Řešení různých překryvů mezi omezeními vývozu zboží dvojího užití a vyspělých technologií a dalšími ustanoveními.
 • Rozšíření zákazu vývozu bankovek a prodeje převoditelných cenných papírů na všechny oficiální měny EU.

Komise rovněž vítá, že na sankčním seznamu nyní přibylo dalších 217 osob a 18 subjektů. Pod sankce spadá všech 179 členů tzv. „vlád“ a „parlamentů“ Doněcka a Luhanska. Od roku 2014 byly sankce uvaleny celkem na 1 091 osob a 80 subjektů.

Pokyny pro kontrolu přímých zahraničních investic z Ruska a Běloruska

Komise rovněž dne 5. dubna zveřejnila pokyny pro členské státy EU týkající se posuzování hrozeb pro bezpečnost a veřejný pořádek v EU ze strany ruských a běloruských investic a předcházení jim. Pokyny upozorňují na zvýšené riziko investic podléhajících vlivu ruské nebo běloruské vlády v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Vyzývají k úzké spolupráci mezi orgány zapojenými do prověřování investic a orgány odpovědnými za vymáhání sankcí. Po členských státech se požaduje, aby urychleně zavedly komplexní mechanismy prověřování investic, pokud tak již neučinily. Vyzývají se rovněž k prosazování pravidel pro boj proti praní peněz, aby se zabránilo zneužívání finančního systému EU investory z Ruska a Běloruska.

Souvislosti

Dnešní dohoda vychází z rozsáhlých a bezprecedentních balíčků opatření, která EU přijala v reakci na ruskou agresi proti územní celistvosti Ukrajiny a narůstající zvěrstva páchaná na ukrajinských civilistech a městech.

Jako strážkyně Smluv EU je Evropská komise pověřena sledováním vymáhání sankcí EU v celé Unii. EU jednotně vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a bude Ukrajinu a její obyvatele i nadále podporovat společně se svými mezinárodními partnery, mimo jiné prostřednictvím další politické, finanční a humanitární podpory.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se pátého balíčku omezujících opatření vůči Rusku [budou dostupné během dnešního dne]

Internetová stránka Komise věnovaná Ukrajině

Otázky a odpovědi týkající se omezujících opatření

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. dubna 2022