Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva2. března 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

Ukrajina: Evropská komise dnes navrhuje dočasnou ochranu pro osoby prchající před válkou z Ukrajiny a pokyny pro kontroly na hranicích

Visit of Ylva Johansson, European Commissioner, to Romania

Evropská komise dnes navrhuje aktivovat směrnici o dočasné ochraně s cílem poskytnout osobám prchajícím před válkou z Ukrajiny rychlou a účinnou pomoc. Podle tohoto návrhu bude osobám, které prchají před válkou, v EU přiznána dočasná ochrana, což znamená, že dostanou povolení k pobytu a budou mít přístup ke vzdělání a na trh práce.

Evropská komise zároveň předkládá operační pokyny, jejichž cílem je pomoci příslušníkům pohraniční stráže členských států účinně zvládat příchod osob na hranicích s Ukrajinou a současně zachovat vysokou úroveň bezpečnosti. Zmíněné pokyny rovněž doporučují, aby členské státy vytvořily speciální pruhy pro mimořádnou podporu za účelem průjezdu humanitární pomoci, a připomínají možnost povolit vstup do EU z humanitárních důvodů.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Evropa stojí při těch, kdo potřebují ochranu. Všichni, kdo prchají před Putinovými bombami, jsou v Evropě vítáni. Poskytneme ochranu těm, kteří potřebují přístřeší, a pomůžeme lidem, kteří hledají bezpečnou cestu domů.“

Místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas řekl: „V historicky bezprecedentním kroku dnes Evropská komise navrhuje, aby byla osobám prchajícím z Ukrajiny přiznána v Evropské unii okamžitá ochrana. Všichni, kdo prchají před válkou, získají bezpečný status a přístup do škol, ke zdravotní péči a k práci. Zároveň pracujeme na tom, aby byl usnadněn efektivní přechod lidí a jejich domácích zvířat na hranicích, avšak s nezbytnými bezpečnostními kontrolami. Doba je nesmírně těžká, ale Evropská unie a každý z jejích členských států jednoznačně prokazují, že jsme schopni se s touto situací vypořádat a být s Ukrajinou solidární.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Jsem hrdá na to, jak Evropská unie a její členské státy poskytují okamžitou podporu přicházejícím osobám, které zažily hrůzy války. Dnešními návrhy dáme členským státům další kapacity, aby mohly tuto krizi zvládat organizovaně a efektivně. Osobám v nouzi poskytneme práva k pobytu, přístup na trh práce a ubytování a v neposlední řadě prostřednictvím zmíněných pokynů zajistíme, aby se ti, kteří prchají před válkou z Ukrajiny, mohli do Evropské unie dostat rychle a nemuseli na hranicích procházet zdlouhavými formalitami.“

Směrnice o dočasné ochraně

Od vojenské invaze Ruska na Ukrajinu uprchlo do sousedních členských států EU přes 650 000 lidí. Směrnice o dočasné ochraně byla specificky koncipována tak, aby poskytla okamžitou ochranu osobám, které ji potřebují, a zabránila přetížení azylových systémů členských států.

Podle tohoto návrhu budou mít ukrajinští státní příslušníci a osoby, pro něž se Ukrajina stala domovem, a rovněž jejich rodinní příslušníci, vysídlení v důsledku konfliktu, nárok na ochranu v celé Evropské unii. Ochrana bude v EU poskytnuta i státním příslušníkům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti, kteří na Ukrajině oprávněně pobývají a nemohou se vrátit do své země nebo oblasti původu, jako jsou žadatelé o azyl nebo osoby požívající mezinárodní ochrany a jejich rodinní příslušníci. Na osoby, které na Ukrajině legálně pobývají krátkodobě a mohou se bezpečně vrátit do své země původu, se tato ochrana vztahovat nebude. Před návratem do země původu by však měl být umožněn přístup do EU za účelem tranzitu.

Vzhledem k mimořádné a výjimečné povaze tohoto útoku a počtu nově příchozích osob do EU zajišťuje směrnice o dočasné ochraně vhodnou reakci na současnou situaci následovně:

  • Poskytnutí okamžité ochrany a práv: mimo jiné práva k pobytu, přístup na trh práce, přístup k ubytování, sociální pomoc, zdravotní či jiná péče a prostředky na živobytí. Dětem a mladistvým osobám bez doprovodu přiznává dočasná ochrana právo na zákonného opatrovníka a přístup ke vzdělání.
  • Snížení tlaku na vnitrostátní azylové systémy vytvořením ochranného statusu s méně formalitami. Tím se zamezí přetížení vnitrostátních azylových systémů, členské státy budou schopny zvládat příchod osob organizovaně a efektivně a zároveň plně dodržovat základní práva a mezinárodní závazky.
  • Posílení solidarity a sdílení odpovědnosti: pravidla ve směrnici o dočasné ochraně přispívají k rovnováze mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím vysídlených osob z Ukrajiny. Evropská komise bude koordinovat tzv. „Platformu solidarity“, kde si členské státy mohou vyměňovat informace o své kapacitě pro přijetí osob.
  • Další podpora ze strany agentur EU: Frontex, Agentura Evropské unie pro otázky azylu a Europol mohou na žádost členských států poskytnout další operativní podporu za účelem zajištění hladkého provádění tohoto rozhodnutí.

Pokyny pro správu hranic

Pokyny pro správu vnějších hranic objasňují, jak mohou příslušníci pohraniční stráže členských států snáze provádět hraniční kontroly v rámci schengenských pravidel. Správa hranic tím získá na účinnosti, aby lidé prchající před válkou mohli neprodleně nalézt přístřeší a zároveň byla zachována vysoká úroveň bezpečnostních kontrol.

Mezi zmíněná usnadnění patří:

  • Zjednodušení hraničních kontrol na hranicích EU s Ukrajinou: podle schengenských pravidel mohou příslušníci pohraniční stráže za výjimečných okolností dočasně zmírnit hraniční kontroly určitých kategorií osob. Součástí zmíněných pokynů jsou kritéria, díky nimž mohou členské státy snáze určit, u koho lze uvedená zmírnění uplatnit – jedná se především o zranitelné osoby, například děti. Pokud nelze totožnost přijíždějící osoby zjistit, měla by být provedena běžná hraniční kontrola. Členské státy rovněž mohou hraniční kontroly provádět během přepravy nebo až po příjezdu cestujících na bezpečné místo, ne nutně na hraničním přechodu. Tato dvě opatření pomohou zkrátit čekací dobu na hranicích, aby se lidé prchající před válkou mohli bez prodlení dostat do bezpečí.
  • Flexibilita, pokud jde o podmínky vstupu: podle schengenských pravidel mohou příslušníci pohraniční stráže povolit státním příslušníkům třetích zemí vstup na území členského státu z humanitárních důvodů, i když pro vstup nesplňují všechny podmínky (například nemají platný cestovní pas nebo vízum). Členské státy by mohly tuto odchylku uplatnit, aby umožnily vstup všem osobám prchajícím před konfliktem na Ukrajině.
  • Povolení k použití dočasných hraničních přechodů, které nejsou oficiálními hraničními přechody: tímto by se za současné situace mohla zkrátit čekací doba na hranicích, pokud jsou například silnice vedoucí k oficiálním hraničním přechodům zablokovány opuštěnými automobily.
  • Snadný přístup pro záchranné služby a humanitární pomoc: členské státy by měly přijmout zvláštní opatření k usnadnění pohybu záchranných služeb, policie a hasičského sboru, a to i za účelem poskytnutí lékařské pomoci, potravin a vody osobám čekajícím na překročení hranice. Členské státy by rovněž měly zřídit na hraničních přechodech speciální pruhy, aby usnadnily obousměrný pohyb organizací poskytujících humanitární pomoc lidem na Ukrajině.
  • Osobní věci a domácí zvířata: Osoby vysídlené z Ukrajiny si mohou bezcelně dovézt osobní věci. Pokyny rovněž vysvětlují, jaká usnadnění jsou k dispozici lidem, kteří přicházejí se svými domácími zvířaty.

V pokynech se důrazně doporučuje, aby se členské státy neváhaly obracet se žádostmi o podporu na agentury EU – agentura Frontex může pomoci s identifikací a registrací příchozích osob a Europol je schopen vyslat své příslušníky, kteří mohou členským státům pomoci při sekundárních kontrolách.

Další postup

 Nyní je na Radě, aby návrh na dočasnou ochranu přijala. Rada již vyjádřila oběma opatřením širokou podporu na mimořádném zasedání v neděli 27. února a zavázala se, že tyto dva dokumenty projedná na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve čtvrtek 3. března. Jakmile bude dočasná ochrana přijata, začne se uplatňovat okamžitě a bude platit po dobu jednoho roku. Tato doba se automaticky prodlužuje o šestiměsíční období – až o jeden další rok.

Komise může Radě kdykoli navrhnout dočasnou ochranu ukončit, jestliže situace na Ukrajině umožní bezpečný a trvalý návrat osob, jimž byla dočasná ochrana poskytnuta, nebo ji naopak prodloužit o další rok, pokud počáteční doba nebude postačovat k tomu, aby dotčené členské státy situaci účinně zvládly, nebo aby se osoby požívající dočasné ochrany mohly bezpečně vrátit na Ukrajinu.

Pokyny ke správě vnějších hranic jsou nezávazným dokumentem, který mohou příslušníci pohraniční stráže využít při výkonu své práce. Příslušníci pohraniční stráže členských států mohou s dokumentem začít pracovat ihned. 

Souvislosti

Od invaze Ruska na Ukrajinu podporuje EU ukrajinský lid. Evropská unie uvalila sankce na Putinovo Rusko a Lukašenkův režim v Bělorusku, navyšuje svou humanitární pomoc i finanční a operativní podporu členským státům a se svými členskými státy poskytuje útočiště lidem prchajícím před válkou na Ukrajině.

Dočasná ochrana je výjimečným opatřením, jehož cílem je poskytnout okamžitou a dočasnou ochranu vysídleným osobám ze zemí mimo EU, které se nemohou vrátit do své země původu.

Schengenský hraniční kodex stanoví pravidla překračování vnějších hranic EU a podmínky vstupu státních příslušníků třetích zemí do EU. V určitých případech zároveň poskytuje flexibilitu, aby se v naléhavých krizových situacích formality omezily na minimum. Dnešní pokyny uvádějí možnosti a usnadnění, které mohou příslušníci pohraniční stráže členských států využít při zvládání situace na hranicích EU s Ukrajinou.

Další informace

Návrh týkající se dočasné ochrany

Stanovení operačních pokynů pro správu vnějších hranic s cílem usnadnit překračování hranic mezi EU a Ukrajinou

Směrnice o dočasné ochraně (2001/55/ES)

Návrh nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu

Informativní přehled

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. března 2022