Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva8. března 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Ukrajina: financování soudržnosti na podporu lidí prchajících před invazí Ruska na Ukrajině

Reception points for Ukrainian refugees in Poland

Komise dnes přijala návrh Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE), který umožňuje členským státům a regionům poskytovat mimořádnou podporu lidem prchajícím před invazí Ruska na Ukrajině. CARE zavádí nezbytnou flexibilitu pravidel politiky soudržnosti na období 2014–2020, aby bylo možné rychle přerozdělit dostupné finanční prostředky na tuto mimořádnou podporu. K řešení těchto nových požadavků lze dále v rámci celkového cíle oživení po pandemii využít finanční krytí z pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) na rok 2022 v objemu 10 miliard eur.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „EU stojí solidárně za Ukrajinou a staví se proti brutální invazi, kterou provedla Ruská federace. Dnešní návrhy usnadní a urychlí uvolnění finančních prostředků z fondů politiky soudržnosti na pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině i na podporu členských států a regionů v přední linii, do nichž tito lidé směřují. Kromě toho bude mimořádná 100% míra spolufinancování uplatňovaná v reakci na pandemii prodloužena o rok. Vyzývám Evropský parlament a Radu k urychlenému posouzení tohoto návrhu, aby členské státy a regiony mohly co nejrychleji využít tyto nové příležitosti.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit dodal: „Dnešním návrhem zajistí EU okamžitou podporu lidem, kteří prchají z Ukrajiny. Členské státy budou moci využívat financování z fondů politiky soudržnosti na podporu uprchlíků při hledání zaměstnání, zahájení nebo pokračování vzdělávání a přístupu k péči o děti. Podpora může směřovat rovněž do oblasti poradenství, odborné přípravy a psychologické pomoci. Zásadní význam pro poskytování tolik potřebné potravinové a základní materiální pomoci bude mít také financování z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.“

Příklady mimořádné podpory

CARE pomůže členským státům poskytovat mimořádnou podporu na pokrytí základních potřeb osob prchajících před invazí Ruska na Ukrajině. Tyto potřeby zahrnují přístup ke službám, jako je dočasné ubytování, zásobování potravinami a vodou nebo lékařská péče. CARE může rovněž posílit kapacity členských států na pokrytí potřeb uprchlíků tím, že podpoří např. dodatečné vybavení infrastruktury nebo personál potřebný k zajištění potřeb uprchlíků. Kromě toho mohou členské státy tyto finanční prostředky rovněž využít na vypracování individualizovaných řešení dlouhodobé integrace osob z přistěhovaleckého prostředí, a to pomocí investic do bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví, sociálního začleňování a péče nebo dalších sociálních služeb. Podpora v rámci politiky soudržnosti doplní podporu z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a dalších zdrojů financování. Komise dnes rovněž navrhuje prodloužit prováděcí období pro finanční prostředky, které mají členské státy k dispozici v rámci fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020, čímž by se uvolnilo přibližně 420 milionů eur dodatečné podpory.

Výjimečný nástroj pro výjimečné okolnosti

CARE zavádí čtyři hlavní změny pravidel politiky soudržnosti s cílem maximálně urychlit a usnadnit poskytování pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny ze strany členských států a současně nadále podporovat obnovu v regionech:

  • v zájmu zmírnění tlaku na vnitrostátní rozpočty bude možnost 100% spolufinancování fondů politiky soudržnosti na období 2014–2020 ze strany EU rozšířena na účetní období 2021–2022;
  • členské státy a regiony budou mít možnost využít zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) nebo z Evropského sociálního fondu (ESF) pro jakýkoli druh opatření na podporu lidí prchajících z Ukrajiny. Díky této flexibilitě bude možné podpořit projekty z kteréhokoli z obou uvedených fondů, přestože za běžných okolností by byly financovány druhým fondem;
  • výdaje členských států na veškerá opatření na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny budou se zpětnou účinností, k datu zahájení ruské invaze (24. února 2022), způsobilé pro podporu EU;
  • bude zjednodušeno podávání zpráv a úpravy programů.

Další postup

Navrhované změny nařízení o společných ustanoveních a nařízení o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám vyžadují přijetí Evropským parlamentem a Radou.

Souvislosti

Od začátku krize na Ukrajině v roce 2014 poskytla EU a její členské státy této zemi více než 1 miliardu eur v podobě humanitární pomoci a pomoci při rychlé obnově. Od zahájení invaze Ruské federace na Ukrajinu se tato podpora ukrajinskému lidu ještě zvýšila. Díky posílení humanitární pomoci a poskytnutí finanční a operativní podpory členským státům a Moldavsku mohou EU a její členské státy zajistit útočiště lidem, kteří prchají před válkou na Ukrajině. EU rovněž rychle a rozhodně reagovala na ruskou invazi přijetím sankcí, které budou mít pro Rusko rozsáhlé a závažné důsledky.

Dnešní návrh CARE přidává dodatečnou flexibilitu v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020, přičemž zohledňuje naléhavou potřebu řešit migrační výzvy vyvolané ruskou vojenskou invazí.

Iniciativa REACT-EU poskytuje pomoc na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a na přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. Je financována v rámci nástroje NextGenerationEU a členské státy ji mohou rovněž použít ke zvýšení přídělů na programy podporované z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Na podporu projektů pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny mají členské státy v souladu s celkovým cílem oživení po pandemii rovněž k dispozici významnou část z 10 miliard eur v rámci REACT-EU na rok 2022, aniž by byly zapotřebí legislativní změny. Zdroje REACT-EU již využívají řadu možností flexibility při provádění, které jsou nyní navrhovány pro politiku soudržnosti na období 2014–2020.

Další informace

Internetová stránka – solidarita EU s Ukrajinou

Ukrajina: EU posiluje solidaritu s lidmi, kteří prchají před válkou

Návrh Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti EU

Otázky a odpovědi týkající se návrhu Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. března 2022