Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. března 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

Ukrajina: podpora EU na pomoc členským státům při zajišťování potřeb uprchlíků

Solidarity for Ukraine - Italy

Evropská komise dnes nastiňuje opatření, která jsou přijímána na podporu členských států při zajišťování potřeb těch, kteří prchají před válkou proti Ukrajině a jejímu lidu. Od nevyprovokované a neodůvodněné ruské invaze přišlo do EU během pouhých čtyř týdnů přibližně tři a půl milionu lidí, zejména žen a dětí. Odhaduje se, že přibližně 6,5 milionu lidí je vnitřně vysídleno. Symbolem přijetí těchto uprchlíků na území EU je vůbec první aktivace směrnice o dočasné ochraně, která nabízí rychlou pomoc a jasné právní postavení. Kromě okamžité podpory spočívající v pomoci na hranicích, přijímání a civilní ochraně dnes EU podniká další kroky s cílem pomoci členským státům zajistit, aby příjemci mohli účinným způsobem uplatnit své právo na vzdělání, zdravotní péči, ubytování a pracovní místa, což jsou charakteristické znaky evropského způsobu života.

K dostupné podpoře patří: 

  • Zvláštní ochrana dětí: Dětem musí být zaručen rychlý přístup k jejich právům, a to bez diskriminace. Je naprosto zásadní, aby byly při vstupu do EU zaregistrovány. Strategie EU pro práva dítěte poskytuje komplexní rámec pro ochranu a naplňování práv dítěte. Národní koordinátoři v rámci evropské záruky pro děti hrají klíčovou úlohu při podněcování a koordinaci úsilí na vnitrostátní úrovni a s regionálními a místními orgány. V této souvislosti je zvláštní pozornost věnována dětem z ústavů (např. dětských domovů) a dětem, které jsou ohroženy obchodováním s lidmi a únosy. Kromě toho Komise připravuje zvláštní standardní operační postupy pro přemísťování nezletilých osob bez doprovodu. 
  • Přístup ke vzdělání: Prioritou je pomoc žákům, studentům a učitelům v této obtížné době. Komise bude koordinovat členské státy, aby začaly sdílet zkušenosti a určily, co je zapotřebí k dalšímu vzdělávání vysídlených dětí. Portál School Education Gateway bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro propojení vzdělávacích materiálů z Ukrajiny a materiálů členských států v ukrajinském jazyce. Rovněž bude nezbytné využít mezi nově příchozími v Evropě kapacity ukrajinských učitelů. Komunita eTwinning může skupinám vytvořeným v zabezpečeném prostoru platformy pomoci v podpoře učitelů. Flexibilita v rámci programu financování Erasmus+ bude rovněž využita na podporu vzdělávání studentů z řad uprchlíků a integrace pracovníků vysokoškolských institucí, kteří prchají před válkou.
  • Přístup ke zdravotní péči: Díky mechanismu solidarity, který zavedla Komise, lze osoby, které naléhavě potřebují specializovanou nemocniční péči, rychle přemístit mezi členskými státy, a k dispozici je již 10 000 lůžek. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí sleduje zdravotní situaci na místě a vydalo pokyny pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění. Komise prostřednictvím úřadu HERA rovněž podporuje dodávky očkovacích látek se zvláštním zaměřením na očkování dětí. V neposlední řadě přijme Komise cílená opatření v oblasti duševního zdraví a podpory pro traumatizované osoby prchající před válkou, včetně vytvoření sítě ukrajinských odborníků v oblasti duševního zdraví. 
  • Přístup k zaměstnání: Členské státy se vyzývají, aby přijaly opatření, která příchozím pomohou rychle nabýt jejich práva na práci, jakož i na odbornou přípravu. Patří sem informování lidí o jejich právech podle směrnice o dočasné ochraně, poskytování jazykové podpory nebo podpory podnikání a zajištění přístupu k péči o děti, přičemž klíčovou úlohu hrají veřejné služby zaměstnanosti jako subjekty zajišťující kontakt na trhu práce. Komise doplnila ukrajinský jazyk do nástroje EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí s cílem pomoci ukrajinským uchazečům o zaměstnání a těm, kteří chtějí pokračovat ve studiu, prezentovat své dovednosti a využít příležitostí a pokynů k dalším krokům. Komise rovněž zahájí pilotní iniciativu nový rezervoár talentů EU, který napomůže přiřadit dovednosti k volným pracovním místům. Další iniciativy Komise v této oblasti zahrnují vypracování nových pokynů pro usnadnění uznávání odborných kvalifikací získaných na Ukrajině a spolupráci se sociálními partnery s cílem pomoci informovat soukromý sektor o právech v rámci dočasné ochrany a o dostupných programech.
  • Přístup k ubytování a bydlení: Aby byly uspokojeny bezprostřední potřeby v oblasti vhodného ubytování, podpoří nová iniciativa „bezpečné domovy“ Evropany, kteří dávají k dispozici své domovy, tím, že podle potřeby mobilizuje cílené financování a zdroje. Kromě toho bude mobilizován Azylový, migrační a integrační fond, jakož i fondy politiky soudržnosti za účelem posílení veřejných přijímacích systémů. Z dlouhodobějšího hlediska pomáhá Evropský fond pro regionální rozvoj poskytovat sociální bydlení rodinám a jednotlivcům v komunitě a fond může pokrývat jak nákup, tak renovaci ubytování. Evropský sociální fond může podporovat komunitní služby a ubytování, zejména pro osoby se speciálními potřebami či zdravotním postižením, děti a starší osoby. 

Solidarita v akci 

Komise zřídila platformu solidarity, která sdružuje členské státy a agentury EU, aby koordinovala podporu členským státům, které ji potřebují. Platforma pomůže organizovat přesuny osob v rámci EU do členských států, které mají přijímací kapacitu, a může rovněž pomoci vytvořit cesty do zemí mimo EU, které již hostí významné ukrajinské komunity, jako je Kanada nebo Spojené království. Solidaritu rovněž prokazuje soukromý sektor, kdy mnoho dopravních společností organizuje humanitární vlaky a poskytuje bezplatné jízdenky těm, kteří prchají. EU pomáhá repatriovat jiné než ukrajinské státní příslušníky, kteří byli zasaženi válkou na Ukrajině, například prostřednictvím prvních humanitárních letů pro dobrovolné návraty z Polska do Tádžikistánu a Kyrgyzstánu podporovaných agenturou Frontex. 

Rychlá a flexibilní řešení na podporu solidarity 

Komise přijala okamžitá opatření s cílem pomoci mobilizovat finanční podporu členským státům, které přijímají osoby prchající před válkou na Ukrajině. Patří sem návrh týkající se Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE) a změny týkající se fondů v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020. Individuálně uzpůsobená podpora prostřednictvím nástroje pro technickou podporu poskytne členským státům pomoc při budování institucionální a operační kapacity pro uvítání osob prchajících před válkou na Ukrajině, posílení jejich sociální a hospodářské integrace a co nejlepší využití dostupných finančních prostředků EU k zajištění ubytování pro rodiny nebo děti bez doprovodu. Kromě toho mohou členské státy využít dostupné finanční prostředky v rámci iniciativy REACT-EU, zejména tranši na rok 2022 ve výši až 10 miliard eur. Aby se urychlil přístup k finančním prostředkům na podporu členských států, zejména těch, které jsou nejblíže hranici EU s Ukrajinou, budou v rámci iniciativy REACT-EU uvolněny další platby předběžného financování ve výši 3,4 miliardy eur. Významné finanční prostředky jsou rovněž k dispozici v dohodnutém finančním rámci na období 2021–2027 jak z fondů v oblasti vnitřních věcí, tak z fondů politiky soudržnosti.

Co řekli členové sboru komisařů 

Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuicová uvedla: „Děti tvoří od začátku války přibližně polovinu všech příchozích. Tyto děti utrpěly traumatizující zážitky a jejich životy byly z jednoho dne na druhý obráceny vzhůru nohama. Naší povinností a odpovědností je tyto děti náležitě přijmout a postarat se o ně, a to včetně dětí se zdravotním postižením. Nyní je bezprostřední prioritou nabídnout jim místo, kde se mohou cítit bezpečně a rychle a bez diskriminace získat přístup k psychosociální podpoře, zdravotní péči, výživě a vzdělání. Nezletilé osoby bez doprovodu, děti odloučené od rodičů a osiřelé děti musí být okamžitě zaregistrovány a musí se o ně postarat služby na ochranu dětí, aby se zabránilo tomu, že se stanou obětí obchodování s lidmi a zneužívání. Tímto sdělením přijímáme v nejlepším zájmu těchto dětí konkrétní opatření, která je budou doprovázet na každém kroku“. 

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „Směrnice o dočasné ochraně je nyní v platnosti a poskytuje milionům lidí okamžitý přístup k lékařské péči, vzdělání, zaměstnání a bydlení. Komise dnes nastiňuje řadu dalších opatření, která mají členským státům pomoci tato práva uplatňovat v praxi. Dobrou vůli Evropanů promítneme do praktické pomoci milionům lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy, ať už se jedná o poskytnutí platformy pro umístění školních materiálů, o mechanismus pro přesuny zdravotnických prostředků v rámci EU či o rezervoár talentů EU pro uchazeče o zaměstnání a iniciativu „Safe Homes“.“

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová dodala: „Miliony lidí byly vykořeněny a my musíme rychle uvést do praxe všechny projevy solidarity. Již funguje nová platforma solidarity, která má zajistit, abychom mezi členskými státy mohli sladit potřeby s kapacitou. Těm, kteří prchají před válkou, musí být umožněno rychlé navrácení práv. Musí být schopni pracovat, mít přístup ke zdravotní péči, mít jistotu ohledně střechy nad hlavou a musí mít možnost posílat své děti do školy.“ 

Souvislosti

S ohledem na nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu poskytla EU přímou humanitární pomoc, mimořádnou pomoc v oblasti civilní ochrany, podporu na hranicích, jakož i jasné právní postavení, které umožňuje osobám prchajícím před válkou získat okamžitou ochranu v EU.

Dnešní sdělení navazuje na rozhodnutí ze 4. března týkající se zavedení dočasné ochrany osob prchajících před válkou, které jim uděluje právo na ubytování, zdravotní péči, přístup na trh práce a ke vzdělání. Doplňuje operační pokyny Komise na podporu členských států při uplatňování směrnice o dočasné ochraně. Doplňuje také operační pokyny Komise pro správu vnějších hranic, které mají pohraniční stráži členských států pomoci účinně zvládat příchod osob na hranicích s Ukrajinou.

Další informace

Sdělení Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině – Příprava Evropy na naplnění potřeb 

Informativní přehled 

Internetové stránky – Solidarita EU s Ukrajinou 

Internetové stránky – Informace pro lidi prchající před válkou na Ukrajině 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. března 2022