Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva24. května 2023Odhadovaná doba čtení: 7 min

Unie kapitálových trhů: Komise navrhuje nová pravidla na ochranu drobných investorů v EU a posílení jejich postavení na trhu

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Mairead McGuinness, European Commissioner, on new retail investment rules

Komise dnes přijala soubor opatření týkající se retailových investic, který v rámci drobného investování klade důraz na zájmy spotřebitelů. Záměrem je dát drobným investorům (tj. spotřebitelům, kteří investují) k dispozici prostředky, které jim umožní činit investiční rozhodnutí, jež jsou v souladu s jejich potřebami a preferencemi, a zároveň jim zajistit čestné jednání a řádnou ochranu. Tím se zvýší důvěra drobných investorů, že mohou bezpečně investovat do své budoucnosti a plně využívat výhod unie kapitálových trhů EU.

Jedním ze tří klíčových cílů akčního plánu Komise pro unii kapitálových trhů z roku 2020 bylo učinit z EU daleko více bezpečnější místo pro dlouhodobé investice občanů. Cílem dnešního balíčku je tohoto cíle dosáhnout a zvýšit účast na kapitálových trzích EU, která je obecně nižší než v jiných jurisdikcích, jako jsou Spojené státy, i když mají Evropané velmi vysokou míru úspor.  Oživení unie kapitálových trhů je rovněž nezbytným prostředkem k nasměrování soukromých finančních prostředků do hospodářství a financování ekologické a digitální transformace.

Navrhovaná opatření podrobněji

Legislativní balíček obsahuje ambiciózní a rozsáhlá opatření, jejichž cílem je:  

 • Upravit informace o investičních produktech a službách, které jsou drobným (neboli retailovým) investorům předkládány, aby pro ně byly užitečnější a měly standardizovanější podobu. Za tímto účelem by měla být pravidla zveřejňování informací přizpůsobena digitálnímu věku a rostoucímu zájmu investorů o udržitelnost.
 • Zvýšit transparentnost a srovnatelnost nákladů tím, že bude v tomto ohledu vyžadováno používání normované prezentace a terminologie. Investiční produkty tak budou přinášet drobným investorům skutečně nejlepší poměr kvality a nákladů.
 • Zajistit, aby všichni drobní investoři dostávali alespoň jednou ročně přehledný výpis investiční výkonnosti jejich portfolia
 • Řešit potenciální střety zájmů při distribuci investičních produktů zákazem pobídek pro prodeje, které spočívají pouze v provádění pokynů klientů (tzv. execution-only, kdy není poskytováno žádné poradenství) a zajištěním toho, aby finanční poradenství bylo v souladu s nejlepšími zájmy drobných investorů. V případech, kdy jsou pobídky povoleny, budou rovněž zavedeny přísnější záruky a požadavky na transparentnost.
 • Chránit drobné investory před klamavými obchodními praktikami tím, že se zajistí, aby finanční zprostředkovatelé (tj. poradci) nesli plnou odpovědnost za využívání (i zneužívání) svých marketingových sdělení, a to i v případě, že jsou předkládány prostřednictvím sociálních médií, nebo známých osobností či jiných třetích stran, kterým tito poradci poskytují odměnu nebo pobídky.
 • Zachovat vysokou úroveň odborné kvalifikace finančních poradců.
 • Dát spotřebitelům k dispozici prostředky, které jim umožní přijímat lepší finanční rozhodnutí. Za tímto účelem by měly být členské státy motivovány k tomu, aby zaváděly vnitrostátní opatření, která zvýší finanční gramotnost občanů bez ohledu na věk, sociální postavení či vzdělání.
 • Snížit administrativní zátěž a zlepšit dostupnost produktů a služeb pro zkušenější drobné investory tím, že se zvýší přiměřenost kritérií pro získání postavení profesionálního investora.
 • Posílit spolupráci v oblasti dohledu, aby bylo pro příslušné vnitrostátní orgány a evropské orgány dohledu snazší zajistit, že pravidla jsou řádně, účinně a konzistentně uplatňována v celé EU, a aby tyto orgány mohly společně bojovat proti podvodům a nekalým praktikám. 

Dnešní balíček má široký záběr a zahrnuje všechny etapy, kterými spotřebitel při investování prochází. Sestává z pozměňující směrnice, která reviduje aktuální pravidla stanovená ve směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II), směrnici o distribuci pojištění (IDD), směrnici o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), směrnici o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a směrnici o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), jakož i pozměňující nařízení, kterým se reviduje nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs).

Souvislosti

Pravidla na ochranu investorů jsou v současné době stanovena napříč odvětvovými legislativními nástroji, včetně směrnice o trzích finančních nástrojů, nařízení o produktech s investiční složkou, směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, směrnice o správcích alternativních investičních fondů, směrnice Solventnost II a směrnice o distribuci pojištění. Pravidla se mohou u jednotlivých finančních nástrojů lišit a někdy mohou být nekonzistentní, což způsobuje, že kumulativní požadavky jsou pro drobné investory matoucí. Vedle toho digitalizace vedla ke změnám v distribučních modelech a ke vzniku nových forem prodeje finančních nástrojů neprofesionálním klientům.

Podklady pro vypracování dnešních návrhů Komise shromažďovala po dobu tří let. Jednalo se zejména o podrobnou studii hlavních otázek, které drobné investory zajímají (zveřejňování informací, poradenství, pobídky, vhodnost nabídky), rozsáhlé veřejné konzultace, výzvy k poskytnutí poradenství od evropských orgánů dohledu a mnoho kontaktů se zúčastněnými stranami. 

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Právní texty

Citace

Stále dochází k tomu, že evropští spotřebitelé, kteří se rozhodnou investovat, nedostávají ty nejvýhodnější nabídky. Tento aspekt nelze opomíjet, když chceme stimulovat soukromé investice k financování ekonomiky EU obecně. Proto dnes zvedáme laťku poskytování poradenství o investičních produktech, které musí být kvalifikované, nestranné a srozumitelné, aby lidé získali co nejlepší návratnost svých investic. Spotřebitelé budou o to víc motivováni investovat na evropských kapitálových trzích, čím větší důvěru v ně budou mít a budou-li si jisti, že jsou na nich chráněni a je s nimi čestně jednáno. Nová pravidla rovněž pomohou udržet konkurenceschopnost evropského odvětví retailových investic. Jedná se o zásadní cíl unie kapitálových trhů.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 24/05/2023

 

Dnešní legislativní návrh je zatím tím nejambicióznějším návrhem od vzniku finančního nařízení EU. Jeho cílem je zajistit, aby finanční rámec fungoval v zájmu drobných investorů. Zahrnuje všechny etapy investování a všechny segmenty kapitálových trhů v EU a navrhuje komplexní rámec na podporu občanů EU při jejich investičních rozhodnutích. Evropské občany chceme motivovat k tomu, aby nechali své peníze pracovat ve svůj prospěch tím, že část svých úspor promění v investice. Evropané jsou dobří střadatelé, ale neradi investují. Záměrem této retailové strategie je proto uvolnit investiční potenciál úspor. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je zajistit, aby byli lidé lépe informováni a dostávali lepší nabídky, díky nimž dosáhnou svých dlouhodobých finančních cílů. Tato iniciativa přináší drobných investorům skutečné výhody, neboť staví jejich zájmy, ochranu a investiční cíle do popředí.

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů - 24/05/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. května 2023