Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva7. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 9 min

Unie kapitálových trhů: nové návrhy týkající se clearingu, platební neschopnosti podniků a kótování společností s cílem zvýšit atraktivitu kapitálových trhů EU

Capital Markets, Financial Centre and Stock Exchange in Frankfurt-on-Main, Germany

Evropská komise dnes předložila opatření k dalšímu rozvoji unie kapitálových trhů EU (UKT) s cílem:  

 • zvýšit atraktivitu a odolnost clearingových služeb EU a zároveň podpořit otevřenou strategickou autonomii EU a zachovat finanční stabilitu,
 • harmonizovat některá insolvenční pravidla v celé EU, a zvýšit tak jejich účinnost a podpořit přeshraniční investice,
 • zmírnit – prostřednictvím nového aktu o kótování – administrativní zátěž společností všech velikostí, zejména malých a středních podniků, a umožnit jim tak lepší přístup k veřejnému financování díky kótování na burzách.

Clearing

Aby unie kapitálových trhů dobře fungovala, potřebuje EU bezpečný, spolehlivý a atraktivní clearing. Pokud clearing nefunguje efektivně, finanční instituce, podniky a investoři čelí větším rizikům a vyšším nákladům, jak ukázala finanční krize v roce 2008.

Dnes navržená opatření: 

 • zatraktivní naše clearingové prostředí tím, že ústředním protistranám, které poskytují clearingové služby, umožní rychleji a snáze rozšiřovat jejich produkty a bude dále účastníky trhu EU motivovat k provádění clearingu a budování likvidity u ústředních protistran EU,
 • pomohou vybudovat bezpečný a odolný clearingový systém tím, že posílí rámec EU pro dohled nad ústředními protistranami a zohlední zkušenosti z nedávného vývoje na trzích s energií způsobeného ruskou agresí vůči Ukrajině. Například zvýšením transparentnosti výzev k dodatkové úhradě marží tak, aby účastníci trhu (včetně energetických podniků) byli lépe schopni je předvídat,
 • sníží nadměrné expozice účastníků trhu EU vůči ústředním protistranám ve třetích zemích, zejména v případě derivátů, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy označil za systémově významné. Dnešní návrh vyžaduje, aby všichni dotčení účastníci trhu měli aktivní účty u ústředních protistran EU za účelem clearingu alespoň části určitých systémově významných derivátových smluv. Tím se zlepší řízení rizik pro finanční stabilitu v EU.

Platební neschopnost podniků

Každý členský stát má jiný insolvenční režim. To je problematické pro přeshraniční investory, kteří musí brát při posuzování investičních příležitostí v úvahu 27 různých souborů pravidel.

Dnešní návrh:

 • harmonizuje určité aspekty insolvenčních řízení v celé EU. Zahrnuje například pravidla týkající se:
  • opatření na zachování majetkové podstaty (tj. zamezení úkonům dlužníků, které by snížily hodnotu, již mohou věřitelé získat),
  • věřitelských výborů s cílem zajistit spravedlivé rozdělení zpětně získané hodnoty mezi věřitele,
  • tzv. řízení „pre-pack“ (tj. pokud je prodej podniku dohodnut před zahájením insolvenčního řízení) a
  • povinnosti jednatelů včas podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, a zabránit tak snížení hodnoty společnosti,
 • zavádí zjednodušený režim pro mikropodniky s cílem snížit náklady na jejich likvidaci a umožnit vlastníkům společností, aby byli oddluženi, a umožnit jim tak nový začátek v podnikání,
 • požaduje, aby členské státy vypracovaly informační přehled, v němž budou shrnuty základní prvky jejich vnitrostátního insolvenčního práva, s cílem usnadnit rozhodování přeshraničním investorům.

Tato opatření podpoří přeshraniční investice na celém jednotném trhu, sníží kapitálové náklady společností a v konečném důsledku přispějí k budování unie kapitálových trhů EU. Celkově se očekává, že přínosy návrhu překročí 10 miliard EUR ročně.

Akt o kótování

Společnosti dnes při kótování na veřejných trzích musí splnit mnoho požadavků. Například požadované prospekty mohou mít až 800 stran.

Dnes navržené změny:

 • zjednoduší dokumentaci, kterou musí společnosti předložit za účelem kótování na veřejných trzích, a zefektivní kontrolní postupy ze strany vnitrostátních orgánů dohledu, čímž se kótování urychlí a sníží se jeho náklady. Odhaduje se například, že kótované společnosti v EU ušetří přibližně 100 milionů EUR ročně díky nižším nákladům na dodržování předpisů, přičemž jen díky jednodušším pravidlům pro prospekty společnosti ušetří 67 milionů EUR ročně,
 • zjednoduší a vyjasní některé požadavky týkající se prevence zneužívání trhu, aniž by ohrozily jeho integritu,
 • pomohou zvýšit viditelnost podniků pro investory, zejména malých a středních podniků, tím, že podporují hlubší analýzu investičních příležitostí,
 • umožní vlastníkům společností kótování na trzích pro růst malých a středních podniků díky strukturám podílů s vícečetným hlasováním, které jim umožní zachovat dostatečnou kontrolu nad společností i po kótaci, a zároveň ochrání práva všech ostatních akcionářů.

Tato opatření přispějí k dalšímu rozvoji unie kapitálových trhů tím, že sníží zbytečnou byrokracii a náklady podniků. To povzbudí společnosti k tomu, aby se kótovaly a zůstaly kótovány na kapitálových trzích EU. Snazší přístup na veřejné trhy umožní podnikům lépe diverzifikovat a doplňovat dostupné zdroje financování. 

Další podrobnosti a další kroky

Clearingový balíček tvoří:

  • sdělení,
  • nařízení, kterým se mění nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a nařízení o fondech peněžního trhu,
  • směrnice, kterou se mění směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), směrnice o investičních podnicích a směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

Balíček týkající se kótování tvoří:

  • pozměňující nařízení, kterým se mění nařízení o prospektu, nařízení o zneužívání trhu a nařízení o trzích finančních nástrojů,
  • pozměňující směrnice, kterou se mění směrnice o trzích finančních nástrojů a zrušuje směrnice o kótování, a
  • směrnice o akciích s vícečetným hlasováním. 
 • Balíček týkající se platební neschopnosti podniků tvoří:
  • směrnice o platební neschopnosti podniků.

Zmíněných šest legislativních návrhů bude nyní předloženo k přijetí Evropskému parlamentu a Radě.

Další informace

Clearing

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Balíček týkající se unie kapitálových trhů – dokumenty

Platební neschopnost podniků a akt o kótování

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Balíček týkající se unie kapitálových trhů – documenty

Návrh nové směrnice o platební neschopnosti, kterým se harmonizují některé aspekty hmotného práva v oblasti úpadkového řízení 

Citáty

Není lepší čas pomoci evropským podnikům získat přístup k různým zdrojům financování, které jim umožní růst a inovovat, vytvářet pracovní místa a lákat investory. To bylo vždy cílem unie kapitálových trhů. Dosáhli jsme značného pokroku, ale můžeme učinit více. Dnes jsme proto společnostem dále usnadnili kótování na burzách cenných papírů, což jim dává více možností financování. Zlepšujeme také clearingový systém EU – tržní infrastrukturu, kterou kapitálové trhy potřebují k účinnému fungování. Lepší sladění vnitrostátních pravidel týkajících se platební neschopnosti podniků podpoří přeshraniční investice. To je spojeno také s jednoduššími postupy pro mikropodniky. Dnešní balíček je dalším krokem k posílení evropského hospodářství a k udržení našeho dlouhodobého růstu.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí - 07/12/2022

 

Insolvenční režimy se v rámci EU značně liší. Tato situace nejenže způsobuje právní nejistotu a brání přeshraničním investicím v EU, ale vede také k neúměrným dobám vymáhání a vysokým soudním nákladům. Nová pravidla zajistí rovné podmínky – podpoří investory a volný pohyb kapitálu a posílí trh stanovením společných záruk a norem vhodných pro digitální věk.

Komisař Didier Reynders - 07/12/2022

 

„Dnes činíme tři velké kroky na cestě k unii kapitálových trhů. Zaprvé, pokud jde o clearing, budujeme kapacity tržních infrastruktur v EU a zároveň zachováváme otevřenost trhů. Náš návrh podporuje kapitálové trhy EU, poskytuje společnostem více možností clearingu a zachovává finanční stabilitu. Rovněž řeší otázky, které vyvstaly při clearingu derivátů energetickými společnostmi s ohledem na výzvy, jimž v současné době čelí. Zadruhé, pokud jde o kótování, usnadňujeme společnostem přístup k více druhům financování – snižujeme náklady a administrativu společností, které se chtějí kótovat na burzovních trzích EU. Zatřetí, pokud jde o platební neschopnost, snažíme se odstranit jednu z největších překážek mezi vnitrostátními trhy. Náš návrh poskytne investorům větší jistotu ohledně možné délky insolvenčního řízení a hodnoty, jakou mohou získat zpět, čímž se zvýší pravděpodobnost, že budou investovat do společností v jiném členském státě. Dohromady nás tyto tři kroky přiblíží dokončení unie kapitálových trhů.

Mairead McGuinnessová, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů - 07/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. prosince 2022