Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva22. června 2022

V zájmu zeleného a spravedlivého růstu představila Komise nový přístup k obchodním dohodám

EU-New Zealand trade agreement - Wellington

Evropská komise dnes učinila významný krok k tomu, aby EU obchodovala ekologičtějším, spravedlivějším a udržitelnějším způsobem. Komise představila nový plán na zvýšení přínosu obchodních dohod EU pro ochranu klimatu, životního prostředí a pracovních práv na celém světě. Ve svém sdělení „Síla obchodních partnerství: společně za zelený a spravedlivý hospodářský růst“ Komise uvedla, jak může EU posílit provádění a prosazování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji ve svých obchodních dohodách.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis uvedl: „Slíbili jsme, že obchod bude udržitelnější a dnes svůj slib plníme. Naše obchodní dohody nám dávají vliv na světové scéně a podporují hospodářský růst a udržitelný rozvoj. Chceme z nich však učinit ještě větší hybnou sílu pozitivních změn. Budeme na tom pracovat a podpoříme i naše partnery, abychom toho dosáhli. Zintenzivníme prosazování právních předpisů a přikročíme k sankcím, pokud nebudou plněny klíčové závazky v oblasti práce a klimatu.“

Všechny moderní obchodní dohody EU mají kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji s širokým souborem vzájemně dohodnutých závazků. Sdělení určuje politické priority a klíčové akční body, které díky důslednějšímu provádění a prosazování ještě více zvýší účinnost dosavadního aktivního přístupu k obchodu a udržitelnému rozvoji, který je založen na mezinárodním rámci a normách. Součástí nového přístupu bude zejména použití obchodních sankcí za porušení základních ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji. Bude se uplatňovat u budoucích a případně i u probíhajících jednání.

Nový přístup k obchodu a udržitelnému rozvoji má tyto hlavní prvky:

Spolupráce s partnerskými zeměmi zaměřená na výsledky a založená na prioritách 

  • S partnerskými zeměmi budeme sjednávat cíle a časově vymezené plány, abychom dosáhli účinnějších výsledků; 
  • Posílíme spolupráci s obchodními partnery, abychom podpořili dodržování mezinárodních pracovních a environmentálních norem, mimo jiné prostřednictvím technické a finanční pomoci.
  • Na monitorování a provádění závazků v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje budeme úžeji spolupracovat jak s členskými státy, tak s Evropským parlamentem.
  • Budeme usilovat o otevření nových trhů pro dovoz a vývoz zeleného zboží a služeb i surovin, což je za dnešní geopolitické situace obzvláště důležité pro snížení závislosti.

 Podpora občanské společnosti a její větší zapojení 

  • Občanské společnosti a domácím poradním skupinám usnadňujeme podávání stížností na porušení závazků v oblasti udržitelnosti. Prostřednictvím aktualizace provozních pokynů pro jednotné kontaktní místo zavádíme lhůty, které bude Komise zpravidla dodržovat při vyřizování stížností v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje.
  • Domácí poradní skupiny budou lépe zapojeny do projektů technické pomoci a do jednání s členskými státy EU.
  • Zajistíme větší transparentnost činnosti domácích poradních skupin, včetně zveřejňování seznamů zúčastněných organizací.
  • Úlohu domácích poradních skupin EU dále upevníme tím, že poskytneme zdroje na jejich činnost.

Větší důraz na provádění a prosazování

  • Ve svých obchodních dohodách rozšíříme standardní fázi řešení mezistátních sporů na kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, což znamená, že strana, která neplní některé ze závazků v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje, bude muset neprodleně informovat o tom, jak provede zprávu skupiny odborníků a do jaké lhůty dosáhne souladu s pravidly.
  • V krajním případě si ponecháme možnost uplatnit obchodní sankce za závažné porušení Pařížské dohody o klimatu a základních pracovních zásad Mezinárodní organizace práce (MOP).

Souvislosti

Všechny moderní obchodní dohody EU již obsahují kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji. Ty vyžadují průběžné a stálé úsilí o ratifikaci základních úmluv MOP a účinné provádění úmluv této organizace, jakož i mnohostranných dohod o životním prostředí, které každá strana ratifikovala, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu a Úmluva o biologické rozmanitosti.

Od roku 2018 se zdokonalování provádění a prosazování těchto kapitol řídí pracovním dokumentem útvarů Komise s názvem „Zpětná vazba a další postup pro zlepšení provádění a prosazování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu EU“ (15-bodový akční plán). Jak bylo oznámeno v Evropském parlamentu v září 2020 a podrobně popsáno ve sdělení o přezkumu obchodní politiky v únoru 2021, zahájila Komise včasný přezkum patnáctibodového akčního plánu.

V rámci přezkumu a příspěvku k dnes předloženému sdělení si Komise vyžádala nezávislou srovnávací studii o obchodních praktikách a postupech udržitelného rozvoje v obchodních dohodách třetích zemí, která potvrdila, že EU je díky svým obchodním dohodám jedním z klíčových průkopníků při prosazování udržitelnosti. Komise rovněž uspořádala otevřenou veřejnou konzultaci, aby shromáždila informace od co nejširšího spektra občanů a zúčastněných stran o tom, jak by bylo možné dosavadní přístup ještě vylepšit a zvýšit jeho efekt. Komise se rovněž zapojila do rozsáhlé výměny názorů s členskými státy, Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Další informace

Sdělení „Síla obchodních partnerství: společně za zelený a spravedlivý hospodářský růst“ 

Aktualizované provozní pokyny pro jednotné kontaktní místo a mechanismus pro vyřizování stížností za účelem prosazování obchodních dohod a ujednání EU

Informativní přehled

Další informace o obchodu a udržitelném rozvoji

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. června 2022