Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva18. ledna 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Vysokoškolské vzdělávání: univerzity v EU připravené na budoucnost díky hlubší nadnárodní spolupráci

European Union Capitals - Ljubljana, Slovenia

Stručné shrnutí:

 • Komise navrhuje evropskou strategii pro univerzity
 • Cílem je umožnit jim:
  • rozvíjet hlubší systémovou spolupráci,
  • lépe se navzájem propojit i ve výzkumných projektech,
  • sdílet kapacity a udílet společné diplomy.
 • Do roku 2024 má takto „vzniknout“ 60 evropských univerzit sdružujících přes 500 vysokoškolských institucí
 • V Evropě dnes působí téměř 5000 vysokoškolských institucí
 • Terciárního vzdělávání se tu účastní:
  • 17,5 mil. studujících,
  • 1,35 mil. vyučujících,
  • 1,17 mil. výzkumných pracovníků.

Celé znění tiskové zprávy:

Evropská společnost dnes více než kdy jindy potřebuje podporu univerzit a dalších vysokoškolských institucí. Evropa, která v současnosti čelí závažným výzvám, jako je změna klimatu, digitální transformace a stárnutí obyvatelstva, se navíc potýká s největší světovou zdravotní krizí posledního století a jejími hospodářskými dopady. Univerzity – spolu s celým odvětvím vysokoškolského vzdělávání – jsou průsečíkem vzdělávání, výzkumu a inovací, a proto mají jedinečné postavení při utváření udržitelných a odolných ekonomik a při budování ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější Evropské unie.

Tyto dvě nové iniciativy, Evropská strategie pro univerzity a návrh Komise na doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání, univerzity v tomto úsilí podpoří.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas prohlásil: „Základem a podmínkou evropského způsobu života jsou jednak evropské univerzity excelence, jednak inkluzivnost. Podporují otevřené, demokratické a spravedlivé společnosti, jakož i trvalý růst, podnikání, integraci a zaměstnanost. Dnešními návrhy usilujeme o to, aby se nadnárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání posunula na další úroveň, již charakterizují sdílené hodnoty, větší mobilita, širší oblast působnosti a synergie, s cílem vybudovat skutečně evropský rozměr našeho vysokoškolského vzdělávání.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu uvedla: „Dnešní návrhy budou přínosem pro celé odvětví vysokoškolského vzdělávání, především však pro studenty. Ti totiž ke skutečně evropskému studiu a zkušenostem potřebují moderní nadnárodní kampusy se snadným přístupem k mobilitě v zahraničí. Jsme připraveni spojit své síly s členskými státy a vysokoškolskými institucemi v celé Evropě. Společně můžeme společnosti přiblížit vzdělávání, výzkum a inovace ve službách. Aliance Evropských univerzit pro to připravují půdu: do poloviny roku 2024 bude z evropského rozpočtu podpořeno až 60 aliancí evropských univerzit, které sdružují více než 500 univerzit po celé Evropě.“

Evropská strategie pro univerzity

V Evropě působí téměř 5 000 vysokoškolských institucí, přičemž terciárního vzdělávání se účastní 17,5 milionu studentů, 1,35 milionu vyučujících a 1,17 milionu výzkumných pracovníků. Cílem této strategie je podpořit všechny univerzity v Evropě a pomoci jim přizpůsobit se měnícím se podmínkám, aby prosperovaly a přispívaly k odolnosti Evropy a jejímu oživení. Navrhuje soubor důležitých opatření, jejichž prostřednictvím podpoří evropské univerzity při plnění čtyř cílů:

 • posílit evropský rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumu,
 • upevnit postavení univerzit jakožto institucí, které jsou zářným příkladem evropského způsobu života, a to prostřednictvím podpůrných akcí zaměřených na akademickou a výzkumnou kariéru, kvalitu a relevanci dovedností, které obstojí i v budoucnu, rozmanitost, začlenění, demokratické postupy, základní práva a akademické hodnoty,
 • podpořit postavení univerzit coby klíčových aktérů změn v souběžné ekologické a digitální transformaci,
 • posílit schopnost univerzit být motorem při plnění úlohy, kterou EU hraje v celosvětovém měřítku a jejího vedoucího postavení.

Zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání

Cílem návrhu Komise na doporučení Rady je, aby evropské instituce vysokoškolského vzdělávání mohly praktikovat užší a hlubší spolupráci, snadněji provádět společné nadnárodní vzdělávací programy a činnosti, sdílet kapacity a zdroje nebo udělovat společné diplomy. Vybízí členské státy, aby přijaly opatření a vytvořily vhodné podmínky na vnitrostátní úrovni, které umožní takovou užší a udržitelnou nadnárodní spolupráci, účinnější provádění společných vzdělávacích a výzkumných činností a nástrojů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (boloňský proces). Usnadní tok znalostí a vytvoří silnější vazbu mezi vzděláváním, výzkumem a inovativními průmyslovými komunitami. Cílem je zejména podpořit široce dostupné a vysoce kvalitní příležitosti k celoživotnímu učení se zaměřením na nejpotřebnější dovednosti a kompetence, aby všichni mohli čelit dnešním hospodářským a společenským požadavkům.

Realizace: čtyři stěžejní iniciativy

Evropský rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumu do poloviny roku 2024 posílí čtyři stěžejní iniciativy, které si kladou za cíl:

 • do poloviny roku 2024 dosáhnout celkového počtu 60 evropských univerzit sdružujících více než 500 vysokoškolských institucí, přičemž orientační rozpočet programu Erasmus+ na období 2021–2027 dosáhne 1,1 miliardy eur. Cílem je rozvíjet společnou dlouhodobou strukturální, udržitelnou a systémovou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a zapojit se do ní a vytvořit evropské meziuniverzitní kampusy, kde studenti, zaměstnanci a výzkumní pracovníci ze všech částí Evropy budou moci využívat bezproblémové mobility a společně vytvářet nové znalosti, a to napříč zeměmi a obory,
 • pracovat na právním statutu aliancí vysokoškolských institucí, aby prostřednictvím pilotního programu Erasmus+ mohly od roku 2022 sdílet zdroje, kapacity a své silné stránky,
 • usilovat o vytvoření společného evropského diplomu s cílem uznat hodnotu nadnárodních zkušeností s vysokoškolskou kvalifikací, které studenti získají, a omezit byrokracii při realizaci společných programů,
 • rozšířit iniciativu týkající se evropské studentské karty zavedením jedinečného evropského identifikátoru studentů, který bude k dispozici všem mobilním studentům v roce 2022 a všem studentům na univerzitách v Evropě do poloviny roku 2024, aby se usnadnila mobilita na všech úrovních.

Další kroky

Klíčem k tomu, aby se evropská strategie pro univerzity stala skutečností, je koordinované úsilí mezi EU, členskými státy, regiony, občanskou společností a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Komise vyzývá Radu, členské státy a univerzity, aby o této politické agendě jednaly a společně usilovaly o univerzity, které obstojí i v budoucnu.

Návrh doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání, který předložila Komise, projednají členské státy. Poté, co je přijme Rada, bude Komise členské státy a další příslušné partnery podporovat při provádění tohoto doporučení Rady.

Souvislosti

Komise oznámila svůj záměr zahájit spoluvytváření transformačního programu v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve svém sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 a ve svém sdělení o novém Evropském výzkumném prostoru. Závěry Rady o novém Evropském výzkumném prostoru přijaté dne 1. prosince 2020 zdůrazňují, že „je třeba rozvíjet intenzivnější součinnost a propojení mezi Evropským výzkumným prostorem, Evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání a prvky Evropského prostoru vzdělávání souvisejícími s vysokoškolským vzděláváním“. Ve svém usnesení ze dne 26. února 2021 „o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030)“ Rada určila vytvoření agendy pro transformaci vysokoškolského vzdělávání jako konkrétní opatření v prioritní oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Politický program Evropského výzkumného prostoru připojený k závěrům Rady o řízení Evropského výzkumného prostoru v budoucnosti, přijatým dne 26. listopadu 2021, podporuje opatření relevantní pro univerzity, včetně specializované akce zaměřené na posílení postavení vysokoškolských institucí tak, aby se rozvíjely v souladu s Evropským výzkumným prostorem a v součinnosti s Evropským prostorem vzdělávání.

Další informace

Sdělení Komise o evropské strategii pro univerzity

Návrh Komise na doporučení Rady o zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání

Sdělení o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025

Sdělení Komise „Nový Evropský prostor pro výzkum a inovace“

Podrobnosti

Datum zveřejnění
18. ledna 2022