Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. ledna 2023Odhadovaná doba čtení: 11 min

Využívání talentů v Evropě: nový impuls pro regiony EU

Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry (HADES) at JRC Geel

V Evropě je mnoho talentovaných lidí. Je však třeba je podporovat, a to tím spíše, že EU prochází významnou demografickou transformací. Potřebné je to zejména v regionech, které trpí úbytkem pracovní síly a nízkým podílem osob s terciárním vzděláním, a v regionech, z nichž odcházejí mladí lidé.

Pokud nebude tato transformace řešena, povede k novým nebo prohlubujícím se územním rozdílům z důvodu stárnutí regionů a jejich zaostávání v počtu a dovednostech pracovních sil. Může se tak změnit demografická struktura Evropy, a tím ohrozit odolnost a konkurenceschopnost EU.

Zajistit, aby se regiony, které mohou upadnout do pasti rozvoje talentů, staly odolnějšími a přitažlivějšími, je zásadní pro závazek EU neopomíjet žádného jednotlivce ani lokalitu.

Z tohoto důvodu dnes Komise spouští „mechanismus podpory talentů“. Tento mechanismus pomůže evropským regionům postiženým zrychleným úbytkem obyvatelstva v produktivním věku školit, udržet si a přilákat lidi s dovednostmi a kompetencemi potřebnými k řešení dopadu demografické transformace.

Mechanismus je představen v dnešním sdělení o využívání talentů v evropských regionech, přičemž se jedná o první klíčovou iniciativu v roce 2023, která má podpořit Evropský rok dovedností navržený Komisí s cílem dát nový impuls změnám kvalifikace a prohlubování dovedností. Sdělení popisuje individualizovaná, lokální a vícerozměrná řešení, včetně využití stávajících fondů a iniciativ EU k podpoře regionů nejvíce postižených probíhající demografickou transformací a jejími vedlejšími účinky a k tomu, aby se předešlo vzniku nových územních rozdílů v EU a prohlubování těch stávajících.

Komise dnes také vydává zprávu o dopadu demografických změn z roku 2023, kterou se aktualizuje demografická zpráva z roku 2020. Zpráva se opět věnuje demografických trendům a vlivům zjištěným v důsledku nedávného vývoje, např. brexitu, covidu-19 nebo ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Ve zprávě se zdůrazňuje, že k zajištění budoucí prosperity a dobrých životních podmínek v EU je problémy vyvolané demografickou transformací nutné řešit. Mezi tyto problémy patří stárnutí a zároveň úbytek obyvatelstva, pokles počtu obyvatel v produktivním věku, ale i nárůst územních rozdílů, včetně prohlubujících se rozdílů mezi městem a venkovem. Zpráva se zabývá tím, jak a zda se dosavadní demografické trendy zrychlují nebo narušují, za jakých okolností vznikají a zda jsou narušení přechodná nebo mají na demografickou změnu trvalý vliv.

„Past rozvoje talentů“ v některých regionech EU

Členské státy EU čelí prudkému poklesu populace v produktivním věku: v letech 2015 až 2020 o 3,5 milionu osob a do roku 2050 odhadem o dalších 35 milionů osob.

Úbytkem obyvatelstva v produktivním věku a zároveň nízkým podílem osob s vysokoškolským vzděláním nebo negativní mobilitou obyvatelstva ve věku 15–39 let je vážně zasaženo 82 regionů v šestnácti členských státech (téměř 30 % obyvatelstva EU). Zmíněné regiony se potýkají se specifickými strukturálními problémy, jako je neefektivnost trhu práce, systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých, nízká výkonnost v oblasti inovací, veřejné správy nebo rozvoje podnikání a malá dostupnost služeb. Odstranění těchto problémů by mohlo do regionů přilákat více kvalifikovaných pracovníků. Některé z těchto regionů již do „pasti rozvoje talentů“ spadly, jiným toto nebezpečí hrozí v blízké budoucnosti. Zůstane-li tato situace bez odezvy, ohrozí to dlouhodobou prosperitu EU.

Nový mechanismus EU: „mechanismus podpory talentů“

Komise vytvoří mechanismus podpory talentů založený na osmi pilířích:

  1. V roce 2023 bude zahájen nový pilotní projekt s cílem pomoci regionům, kterým hrozí „past rozvoje talentů“, vypracovat, konsolidovat, rozvíjet a provádět individualizované a komplexní strategie a identifikovat příslušné projekty se zaměřením na odbornou přípravu, přilákání a udržení kvalifikovaných pracovníků. Pilotní regiony obdrží podporu na základě otevřené výzvy.
  2. V roce 2023 bude spuštěna nová iniciativa „Inteligentní adaptace regionů na demografickou transformaci“ na pomoc regionům s vyšší mírou odlivu mladých lidí, aby se přizpůsobily demografické transformaci a mohly investovat do rozvoje talentů prostřednictvím individuálně uzpůsobených lokálních politik. Regiony, které tuto pomoc získají, budou vybrány na základě otevřené výzvy.
  3. Nástroje pro technickou podporu (TSI) obdrží členské státy ve výzvě na rok 2023 na žádost podporu při reformách na celostátní i regionální úrovni nezbytných k řešení úbytku obyvatelstva v produktivním věku, nedostatku dovedností a k tomu, aby dokázaly reagovat na potřeby místních trhů.
  4. Programy politiky soudržnosti a meziregionální inovační investice budou stimulovat inovace a pomohou vytvářet vysoce kvalifikovaná pracovní místa, čímž přispějí ke zlepšení možností udržet talenty v těchto regionech a přilákat nové.
  5. V rámci „Evropské městské iniciativy“ bude vyhlášena nová výzva pro inovativní opatření k otestování lokálních řešení řízených městy s úbytkem obyvatel. Řešení se zaměří na výzvy spojené s rozvojem, udržením a přilákáním kvalifikovaných pracovníků.
  6. Iniciativy EU, které podporují rozvoj talentů, budou propagovány na zvláštních webových stránkách. Zainteresované regiony tak získají lepší přístup k informacím o politikách EU v oblastech, jako je výzkum a inovace, odborná příprava, vzdělávání a mobilita mládeže.
  7. Bude probíhat výměna zkušeností a šíření osvědčených postupů: regiony budou moci zřizovat tematické a regionální pracovní skupiny, které se budou zabývat konkrétními profesními nebo územními problémy.
  8. Budou dále rozvíjeny analytické znalosti potřebné k podpoře a usnadnění politik založených na důkazech v oblasti regionálního rozvoje a migrace.

Uvolnění talentového potenciálu prostřednictvím stávajících fondů a iniciativ EU

Ve sdělení se zdůrazňuje také to, jak mohou stávající nástroje a politiky EU podpořit hospodářské oživení a rozvoj správných dovedností, a to i využitím evropského semestru, aby zasažené regiony přilákaly činnosti s vysokým potenciálem. Jako příklad lze uvést nový evropský program inovací, který obsahuje iniciativu pro talentované pracovníky v oblasti deep tech technologií. Jde o zvláštní stěžejní iniciativu v reakci na nedostatek talentů v odvětvích využívajících deep tech, jež má za cíl integrovat všechny regiony v Evropě.

Sdělení dále vyzdvihuje, jak bude politika soudržnosti těmto regionům i nadále pomáhat diverzifikovat hospodářství, zlepšit dostupnost služeb, zvýšit účinnost veřejné správy a zajistit zapojení regionálních a místních orgánů prostřednictvím specializovaných lokálních strategií.

Obsahuje též mnoho příkladů státních i regionálních iniciativ a osvědčených postupů, které účinně řeší strukturální výzvy v místním kontextu a zvyšují přitažlivost regionů pro talenty. Aby se zjednodušilo vzájemné předávání poznatků, spolupracuje Komise nadále s vnitrostátními orgány a mapuje nejnaléhavější demografické výzvy, jež tyto orgány identifikovaly, jakož i příklady politik a projektů zaměřených na zvládání dopadů demografických změn.

Další postup

Komise bude pravidelně podávat zprávy o provádění tohoto sdělení.

Souvislosti

Řešení demografických změn je klíčem k vybudování spravedlivější a odolnější společnosti. Probíhající demografická transformace ovlivňuje různé oblasti politiky, a proto vyžaduje zapojení tvůrců politik do komplexní koordinace za účasti všech příslušných aktérů na úrovni EU i na úrovni celostátní, regionální a místní. Většina politických nástrojů, které se na tyto výzvy zaměřují, zůstává na vnitrostátní úrovni, Komise však zohledňuje důsledky a dopad demografických změn ve svých politických návrzích.

Komise již v roce 2020 přijala zprávu o dopadu demografických změn v Evropě, která připravila půdu pro další iniciativy v roce 2021 – zelenou knihu o stárnutí a Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU do roku 2040.

Mezi nejnovější iniciativy na úrovni EU, které pomáhají členským státům se zvládáním demografických změn v různých oblastech a odvětvích, patří Evropská strategie v oblasti péče s doporučením Rady o přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči a předškolnímu vzdělávání a péči, komplexní Strategie EU pro práva dítěte a evropská záruka pro dětibalíček na podporu zaměstnanosti mladých lidídoporučení Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanostidoporučení Rady ohledně zajištění spravedlivé transformace na klimatickou neutralitubalíček týkající se zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, nedávno přijatý návrh vyhlásit rok 2023 Evropským rokem dovedností a dnes přijaté sdělení o využívání talentů v evropských regionech.

Další informace

Sdělení o využívání talentů v evropských regionech

Zprávu o dopadu demografických změn v měnícím se prostředí

Otázky a odpovědi k využívání talentů v evropských regionech a demografické zprávě

Informativní přehled o využívání talentů v evropských regionech

Dopad demografických změn v Evropě

Průzkum regionálních demografických trendů v EU

Politika soudržnosti v období 2021–2027

Platforma otevřených dat politiky soudržnosti

Kohesio

@dubravkasuica

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

@NicolasSchmitEU

@EU_Social

@GabrielMariya

Citace

Svoboda pohybu je jedním z nejcennějších výdobytků EU. K jeho doplnění musíme však také zajistit, aby regiony, které se potýkají s úbytkem obyvatelstva, a tudíž jim hrozí, že upadnou do tzv. pasti rozvoje talentů, měly prostředky ke zvýšení své atraktivity a zužitkování výsledků svých investic. Demografické změny se mohou stát příležitostí ke zvýšení odolnosti všech regionů v EU.

Dubravka Šuicová, místopředsedkyně pro demokracii a demografii - 17/01/2023

 

Ze všech rozvojových pastí je talentová past jednou z nejzávažnějších, neboť připravuje regiony o nejlepší a nejschopnější lidi. Politika soudržnosti se svým přístupem, který vychází z místních podmínek, může působit jako katalyzátor, který regionům pomůže talenty udržet, rozvíjet a přilákat. Je to podmínkou, chceme-li zabránit prohlubování územních rozdílů uvnitř EU.

Elisa Ferreirová, komisařka EU pro soudržnost a reformy - 17/01/2023

 

Cílem Evropského roku dovedností je motivovat lidi ke změně kvalifikace a prohlubování dovedností v kontextu rychle se vyvíjejícího trhu práce. Chceme zlepšit konkurenceschopnost evropských společností a plně využít potenciálu digitální a ekologické transformace spravedlivě a inkluzivním způsobem. Pro regiony, které se potýkají s obtížemi při získávání nebo udržení kvalifikovaných pracovníků, je to dobrá příležitost vymezit překážky, které brání podnikům a pracovníkům přejít do produktivnějších odvětví vhodných pro budoucnost. Nový, specializovaný mechanismus na podporu talentů v regionech v tom může významně pomoci.

Nicolas Schmit, komisař pro pracovní místa a sociální práva - 17/01/2023

 

Základním prvkem zásad EU je zaručit všem Evropanům stejné možnosti bez ohledu na region, v němž se narodili. Inovace a vzdělávání hrají klíčovou úlohu při zajišťování toho, aby všechny regiony EU, zejména venkovské oblasti, měly podpůrný inovační ekosystém a rezervoár talentů, který bude dobře připraven na budoucí konkurenceschopnost a prosperitu těchto regionů.

Marija Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež - 17/01/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. ledna 2023