Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva5. dubna 2023Odhadovaná doba čtení: 8 min

„Zachraňme včely i farmáře!“: jeden milion podpisů v rámci evropské občanské iniciativy je signálem pro spolunormotvůrce EU

bee_foraging_a_flower.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service

Komise dnes reaguje na evropskou občanskou iniciativu „Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí.

Komise tuto iniciativu vítá a uznává její význam, zejména proto, že změna klimatu, znečištění a úbytek biologické rozmanitosti jsou vzájemně provázané krize, které představují čím dál tím větší výzvy pro evropské zemědělství a zajištění potravin. V EU klesají stavy populací každého třetího druhu včel, motýlů a pestřenek, přičemž na opylovačích závisí 80 % druhů plodin a volně rostoucích kvetoucích rostlin. Již polovina zemědělské půdy v EU čelí riziku nedostatečného opylení. Ohrožení existence opylovačů představuje hrozbu pro potravinové zabezpečení a život na Zemi.

Úspěch této občanské iniciativy je jasným projevem široké podpory veřejnosti pro opatření ve prospěch opylovačů, biologické rozmanitosti a udržitelného zemědělství. V této souvislosti Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby nalezly rychlé a ambiciózní dohody o již předložených legislativních návrzích, které pomohou chránit a obnovit populace evropských opylovačů a promítnou ambice občanů do právních předpisů.

Komplexní opatření pro udržitelnost potravinových systémů

Opatření Komise v rámci Zelené dohody pro Evropu k zajištění udržitelnosti potravinových systémů zahrnují zejména: strategii EU „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitostiprávní rámec pro obnovu přírodynařízení o udržitelném používání pesticidů, revidovanou iniciativu EU týkající se opylovačů, novou dohodu pro opylovače, jakož i novou společnou zemědělskou politiku EU na období 2023–2027. Návrhy a iniciativy Komise společně představují komplexní reakci na požadavky uvedené v evropské občanské iniciativě.

Návrh nařízení o udržitelném používání pesticidů stanoví ambiciózní cestu k omezení používání chemických pesticidů v zemědělství EU a jejich rizik. Komise navrhla omezit do roku 2030 používání chemických pesticidů v zemědělství EU a jejich rizika o 50 %.Aby bylo tohoto celkového snížení dosaženo na úrovni EU, členské státy stanoví v rámci definovaných parametrů vnitrostátní cíle. Nová opatření dále zajistí, aby všichni zemědělci a další profesionální uživatelé pesticidů uplatňovali integrovanou ochranu rostlin, v níž jsou nejprve zváženy alternativní ekologické metody prevence a ochrany před škůdci a teprve poté je možné jako krajní řešení použít chemické pesticidy. O polovinu snížit celková rizika spojená s používáním pesticidů do roku 2030 se EU a její členské státy rovněž zavázaly v globálním rámci pro biologickou rozmanitost, který byl dohodnut v prosinci 2022 v Montrealu.

Návrh právního rámce pro obnovu přírody také pomůže do roku 2030 zvrátit úbytek populací opylovačů a vrátit přírodu na zemědělskou půdu, mimo jiné prostřednictvím konkrétních cílů pro obnovu zemědělských ekosystémů. Uvedený návrh kombinuje zastřešující cíl dlouhodobé obnovy přírody v pevninských a mořských oblastech EU se závaznými cíli pro obnovu konkrétních stanovišť a druhů. Do roku 2030 by se tato opatření měla vztahovat alespoň na 20 % pevninských a mořských oblastí EU a do roku 2050 pak na všechny ekosystémy, které potřebují obnovu.

Tyto návrhy mají společně potenciál výrazně zlepšit ochranu opylovačů na úrovni EU.

Další postup

Prioritou není navrhnout nové právní předpisy, ale zajistit, aby návrhy, které jsou v současnosti projednávány spolunormotvůrci, byly včas přijaty a provedeny – což je pro tuto občanskou iniciativu velmi důležité – a zajistit účinné provádění společné zemědělské politiky. Podpora této občanské iniciativy více než milionem občanů je jasným signálem a podnětem k zachování vysoké úrovně ambicí návrhů Komise.

Souvislosti

Evropská občanská iniciativa „Zachraňme včely i farmáře!“ odráží obavy veřejnosti o environmentální a sociálně-ekonomickou udržitelnost evropského zemědělství a vyzývá Komisi, aby:

  • do roku 2035 postupně ukončila používání syntetických pesticidů,
  • obnovila biologickou rozmanitost v zemědělství a
  • podpořila zemědělce při přechodu k udržitelnému zemědělství.

Evropská občanská iniciativa je od svého zavedení v dubnu 2012 prostředkem, který občanům umožňuje určovat agendu v celé řadě politických oblastí. Prostřednictvím evropské občanské iniciativy může jeden milion osob z nejméně sedmi členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní opatření v oblastech spadajících do její pravomoci. Jedná se o jeden z klíčových inovativních nástrojů na podporu participativní demokracie na úrovni EU.

Komise dosud obdržela 125 žádostí o zahájení evropské občanské iniciativy. Devět z nich dosáhlo prahové hodnoty jednoho milionu podpisů a bylo předloženo Komisi.

Iniciativa „Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“ je sedmou občanskou iniciativou, kterou se Komise zabývá. Tato evropská občanská iniciativa rezonuje s požadavky, které občané vznesli v rámci Konference o budoucnosti Evropy, a sice že je třeba zajistit bezpečnou, udržitelnou, spravedlivou, klimaticky odpovědnou a cenově dostupnou produkci potravin, chránit biologickou rozmanitost a ekosystémy a zároveň zajistit potravinové zabezpečení.

Další informace

Sdělení

Evropská občanská iniciativa „Zachraňme včely i farmáře!“

Od zemědělce ke spotřebiteli 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti

Návrh nařízení o udržitelném používání pesticidů

Návrh právního rámce pro obnovu přírody

Iniciativa EU týkající se opylovačů

Pracovní dokument útvarů Komise o hybných silách potravinového zabezpečení

Evropská občanská iniciativa – obecné informace o tomto nástroji

Citace

Je vědecky prokázáno, že klimatická krize a úbytek biologické rozmanitosti přímo ohrožují naše potravinové zabezpečení. Zemědělci dopady velkého sucha nebo nedostatku opylovačů pociťují jako první. Omezení používání chemických pesticidů má zásadní význam pro podporu obnovy přírody a pro to, aby včely, motýli a další opylovači mohli pokračovat ve své nezbytné práci v evropských sadech a polích. K chemickým pesticidům existují lepší alternativy a Komise bude zemědělce podporovat v přechodu na udržitelnější metody. Budeme také pracovat na tom, abychom co nejrychleji zvýšili dostupnost těchto alternativ.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu - 05/04/2023

 

Iniciativa „Zachraňme včely i farmáře!“ díky svému příhodnému načasování přispěla k diskusi o dvou návrzích Komise. To ukazuje, že evropské občanské iniciativy mohou mít dopad na agendu EU. Vítám, že tato iniciativa přispívá k procesu tvorby politik EU.

Věra Jourová, místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost - 05/04/2023

 

Evropa bez opylovačů by byla Evropou bez potravin. Obnovení populací opylovačů má zásadní význam pro náš blahobyt a naši budoucnost. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom tohoto cíle dosáhli, a zejména budeme úzce spolupracovat s našimi zemědělci. Podpora vyjádřená více než milionem lidí v rámci občanské iniciativy jasně ukázala, že jsme na správné cestě a že musíme udržet vysokou úroveň ambicí. Budeme i nadále usilovat o to, abychom všem z nich a všem Evropanům zajistili zdravou přírodu a opylovače, kteří nám zprostředkovávají výživné potraviny.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov - 05/04/2023

 

Ochrana včel a dalších opylovačů bude mít významné důsledky pro svět, který připravíme našim dětem, a pro život na naší planetě. Změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti patří k největším hrozbám, kterým budeme v příštích desetiletích čelit, a to i pokud jde o zajištění potravin. Tato občanská iniciativa stanovila vysoké ambice, co se týká zdraví naší planety a občanů, a dokazuje tak, že se ubíráme správnou cestou.

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin - 05/04/2023

 

Tato iniciativa dokazuje, že nyní více než kdy jindy musíme podporovat naše zemědělce při zajišťování potravin a ochraně přírody. Společná zemědělská politika proto pomáhá zemědělcům zlepšit ochranu opylovačů, například podporou ochrany přírodních stanovišť, ekologického zemědělství, agroekologie a udržitelných včelařských programů. Čím více budeme spolupracovat se zemědělci na ochraně našich opylovačů, tím většího pokroku na cestě k udržitelnému potravinovému zabezpečení dosáhneme.

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství - 05/04/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. dubna 2023