Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva17. února 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Zelená dohoda: EU investuje v 11 členských státech přes 110 milionů eur do projektů LIFE v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu

Biodiversity - Mires

Komise dnes oznamuje investice ve výši více než 110 milionů eur do integrovaných projektů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v rámci programu LIFE, které byly vybrány na základě výzvy k předkládání návrhů za rok 2020. Tyto finanční prostředky podpoří nové významné projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a klimatu v 11 zemích EU – na Kypru, v Česku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku a ve Slovinsku. 

Projekty přispívají k zelenému oživení po pandemii COVID-19 a podporují záměr Zelené dohody pro Evropu, tedy i cíl dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality a nulového znečištění. Projekty slouží jako příklady opatření, kterými se klíčové cíle Zelené dohody pro Evropu dosahují v rámci Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a akčního plánu EU pro oběhové hospodářství.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans v této souvislosti uvedl: „Pokud jde o klimatickou krizi, úpadek biologické rozmanitosti a problém znečištění, nemůžeme si dovolit plýtvat časem. Program LIFE poskytuje přímou podporu projektům v celé EU a umožňuje zemím a regionům chránit a obnovovat přírodu. Příroda je naším nejdůležitějším spojencem. Musíme o ni pečovat, abychom totéž mohli očekávat od ní. Blahopřeji všem dnes vybraným projektům.“

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius dodal: „Integrované projekty programu LIFE jsou jedním z hlavních nástrojů, které převedou vizi ekologické transformace do praxe a pomohou realizovat cílené změny. Prostřednictvím těchto projektů mohou členské státy dodat svým ekonomikám přidanou „zelenou“ hodnotu, obnovit místní přírodu a biologickou rozmanitost a posílit svou odolnost. Těším se na pozitivní změny, které tato investice v uvedených 11 zemích i za jejich hranicemi přinese.“

Integrované projekty členským státům umožňují sdílet další zdroje financování EU, včetně zemědělských, strukturálních, regionálních a výzkumných fondů, jakož i vnitrostátních fondů a investic soukromého sektoru. Celkově se očekává, že 11 projektů přiláká další finanční prostředky ve výši více než 10 miliard eur, což výrazně znásobí zdroje, které jim byly dnes přiděleny, a budou tak moci v praxi přinést skutečné změny.

Plnění cílů Zelené dohody v praxi

Ochrana přírody: Jeden projekt bude realizován ve Francii a zavede tam opatření k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a jejímu opětovnému obohacení v regionu Grand Est, například zřízením tří pilotních lesních oblastí. Další projekt zmírní nepříznivé účinky lidské činnosti, které ve Finsku ohrožují biologickou rozmanitost moří a pobřeží. Bude se díky němu monitorovat a zkvalitňovat řízení vnitrostátní sítě chráněných mořských oblastí. Tyto projekty pomohou realizovat Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.

Čisté ovzduší: Projekt realizovaný v Polsku přispěje ke zlepšení celkové kvality ovzduší v regionu Slezsko, kde patří znečištění ovzduší k nejzávažnějším v Evropě. Konkrétně pomůže nahradit malá zařízení pro vytápění domácností na tuhá paliva méně znečišťujícími alternativami. Tento projekt přispívá k cílům EU v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2030 a k akčnímu plánu pro nulové znečištění.

Nakládání s odpady: Projekt realizovaný na Kypru pomůže posílit infrastrukturu a systémy sběru recyklovatelného a biologicky rozložitelného odpadu. V Lotyšsku se pozornost zaměří na zdokonalení sběru tříděného sběru a opětovné použití komunálního odpadu. Dánský projekt se věnuje předcházení vzniku odpadu a vytvoření lepšího regulačního rámce pro nakládání s odpady. Cílem projektu ve Slovinsku bude mimo jiné zvýšit míru recyklace stavebního a demoličního odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný. Čtyři projekty se zaměří na předcházení vzniku odpadu a zhodnocování zdrojů, což přispěje k cílům akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a rámcové směrnice o odpadech.

Zmírňování změny klimatu: Financování z programu LIFE pomůže Litvě dosáhnout cílů stanovených v jejím vnitrostátním plánu pro oblast energetiky a klimatu, včetně zvyšování energetické účinnosti budov, mobility šetrné ke klimatu, energeticky úsporného průmyslu a lepšího zadávání environmentálně šetrných veřejných zakázek. V Estonsku budou vytvořeny různé nástroje a řešení k rozsáhlým renovacím budov ve třech různých městech, které bude poté možné replikovat i jinde v Estonsku a dalších členských státech. Projekt tak podpoří strategii EU pro renovační vlnu

Přizpůsobování se změně klimatu: V Nizozemsku pomůže financování z programu LIFE stimulovat přizpůsobení se změně klimatu v několika odvětvích: Ve vodohospodářství, infrastruktuře, zemědělství, ochraně přírody, zdravotnictví a územním/městském plánování. Projekt v Moravskoslezském kraji v Česku zvýší odolnost regionu vůči změně klimatu, zlepší kvalitu tamějšího životního prostředí pro obyvatele a podpoří udržitelný rozvoj. Oba projekty budou sledovat cíle strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu.

Více informací o 11 integrovaných projektech najdete v jejich krátkých popisech. 

Souvislosti

Program LIFE je nástroj, kterým EU zajišťuje prostředky na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992, kdy začal fungovat, již v celé EU i dalších zemích spolufinancoval více než 5 500 projektů. Na období 2021–2027 zvýšila Evropská komise finanční prostředky programu téměř o 60 %. V tuto chvíli činí celkem 5,4 miliardy eur. V současné době má program LIFE čtyři podprogramy: Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se této změně a Přechod na čistou energii.

Z programu LIFE se poskytují finanční prostředky i na integrované projekty. Tyto projekty podporují provádění právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí a klimatu na regionální, multiregionální, celostátní nebo i nadnárodní úrovni. Integrované projekty pomáhají členským státům dodržovat klíčové právní předpisy EU v šesti oblastech, jimiž jsou ochrana přírody, voda, ovzduší, nakládání s odpady, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Další informace

Příloha – popis projektů

Program LIFE

Integrované projekty programu LIFE

Fotografie a videozáznamy o biologické rozmanitosti

Podrobnosti

Datum zveřejnění
17. února 2022