Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva6. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 6 min

Zelená dohoda: EU se dohodla na právním předpise zaměřeném na boj proti celosvětovému odlesňování a znehodnocování lesů v důsledku výroby a spotřeby EU

Odlesňování

Komise vítá prozatímní politickou dohodu, které právě dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně nařízení EU o dodavatelských řetězcích nezpůsobujících odlesňování. Jakmile bude nový předpis přijat a začne se uplatňovat, zajistí, že klíčové druhy zboží, které jsou uváděny na trh EU, již nebudou přispívat k odlesňování a znehodnocování lesů v EU ani jinde ve světě. Vzhledem k tomu, že EU je významnou ekonomikou a spotřebitelem těchto komodit, pomůže tento krok z velké části zastavit celosvětové odlesňování a znehodnocování lesů, čímž dojde nejen ke snižování emisí skleníkových plynů, ale i ke zpomalení úbytku biologické rozmanitosti. Tato důležitá dohoda přichází těsně před zahájením přelomové konference o biologické rozmanitosti (COP15), která má stanovit cíle ochrany přírody pro nadcházející desetiletí.

Až nová pravidla vstoupí v platnost, budou muset všechny relevantní společnosti postupovat s řádnou náležitou péčí, pokud budou uvádět na trh EU nebo z něj vyvážet: palmový olej, skot, sóju, kávu, kakao, dřevo a kaučuk, jakož i z nich získané produkty (např. hovězí maso, nábytek nebo čokoládu). Tyto komodity byly vybrány na základě důkladného posouzení dopadů, které je určilo jako hlavní příčinu odlesňování v důsledku rozšiřování zemědělských ploch.  

Politická dohoda přichází pouze dvanáct měsíců po návrhu Komise z roku 2021. Její konečná verze vychází z hlavních prvků navržených Komisí, kterými jsou boj proti odlesňování bez ohledu na to, zda je legální nebo nezákonné, přísné požadavky na sledovatelnost, aby bylo možné spojit komodity se zemědělskou půdou, kde byly vyprodukovány, a systém srovnávání jednotlivých zemí.

Nová pravidla náležité péče pro společnosti

Nové nařízení stanoví přísná povinná pravidla náležité péče pro společnosti, které chtějí uvádět příslušné produkty na trh EU nebo je vyvážet. Hospodářské subjekty a obchodníci budou muset prokázat, že produkty nezpůsobují odlesňování (byly vyprodukovány na půdě, která nebyla po 31. prosinci 2020 vystavena odlesňování) i že jsou legální (v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými v zemi produkce).

Společnosti budou rovněž muset shromažďovat přesné zeměpisné informace o zemědělské půdě, kde byly vypěstovány komodity, které získávají, aby bylo možné ověřit, zda jsou tyto komodity v souladu s předpisy. Členské státy musí zajistit, aby nedodržení pravidel vedlo k účinným a odrazujícím sankcím.

Seznam komodit, na které se nařízení vztahuje, bude pravidelně přezkoumáván a aktualizován s ohledem na nové údaje, jako jsou měnící se vzorce odlesňování.

Komise bude provozovat referenční systém, který posoudí jednotlivé země nebo jejich části a jejich úroveň rizika pro odlesňování a znehodnocování lesů – vysoké, standardní nebo nízké riziko – a zohlední i rozšiřování zemědělských ploch pro produkci uvedených sedmi komodit a z nich získaných produktů. Povinnosti ukládané společnostem budou záviset na úrovni rizika. To rovněž pomůže nasměrovat práci EU a partnerských zemí na zastavení odlesňování, přičemž zvláštní pozornost bude věnována situaci místních komunit a původních obyvatel.

Na mezinárodní úrovni posílí EU svou angažovanost, a to jak na dvoustranné úrovni s producentskými a spotřebitelskými zeměmi, tak na příslušných mnohostranných fórech, aby zajistila účinné provádění nového předpisu a v případě potřeby pomohla producentským zemím. Nová pravidla povedou nejen ke snížení emisí skleníkových plynů a zpomalení úbytku biologické rozmanitosti, ale také pomohou zajistit živobytí milionů lidí, včetně původních obyvatel a místních komunit na celém světě, kteří jsou silně závislí na lesních ekosystémech.

Další postup

Evropský parlament a Rada nyní musí nové nařízení před jeho vstupem v platnost formálně přijmout. Jakmile nařízení vstoupí v platnost, budou mít hospodářské subjekty a obchodníci osmnáct měsíců na to, aby nová pravidla provedli. Mikropodniky a malé podniky budou mít delší adaptační období, jakož i další zvláštní ustanovení.

Souvislosti

Odlesňování a znehodnocování lesů jsou důležité faktory přispívající ke změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, tedy ke dvěma klíčovým environmentálním výzvám naší doby. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) odhaduje, že v letech 1990 až 2020 došlo v důsledku odlesňování ke ztrátě 420 milionů hektarů lesa, což je více než rozloha Evropské unie. Pokud jde o čistou ztrátu zalesněné plochy (rozdíl mezi vymýcenou plochou a plochou nově vysazených nebo obnovených lesů), FAO odhaduje, že svět v uvedeném období přišel o 178 milionů hektarů lesního porostu, což odpovídá trojnásobku rozlohy Francie.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) odhaduje, že 23 % celkových antropogenních emisí skleníkových plynů (2007–2016) pochází ze zemědělství, lesnictví a jiného využívání půdy. Přibližně 11 % celkových emisí způsobuje lesnictví a jiné využití půdy, zejména odlesňování, zatímco zbývajících 12 % představují přímé emise ze zemědělské výroby, např. chovu hospodářských zvířat a používání hnojiv.

Další informace 

Návrh nového nařízení, které má omezit odlesňování a znehodnocování lesů způsobené EU 

Internetové stránky o odlesňování  

Otázky a odpovědi k návrhu Komise o nových předpisech pro produkty, které nezpůsobují odlesňování

Citáty:

Prostřednictvím této dohody v předvečer klíčové celosvětové konference o ochraně biologické rozmanitosti v Montrealu (COP15) vysílá EU zbytku světa jasný signál, že je odhodlána řešit globální odlesňování, které masivně přispívá ke krizi způsobené změnou klimatu a úbytkem biologické rozmanitosti. Abychom uspěli, budeme účinně a úzce spolupracovat se spotřebitelskými i producentskými zeměmi na zajištění hladkého postupu.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov - 05/12/2022

 

Dnešní politická dohoda o předpise EU v oblasti odlesňování představuje významný zlomový bod v celosvětovém boji proti odlesňování. Při ekologické transformaci v Evropské unii chceme rovněž zajistit, aby se naše hodnotové řetězce staly udržitelnějšími. Boj proti odlesňování je pro tuto generaci naléhavým úkolem a velkým odkazem pro další generaci.

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu - 05/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6. prosince 2022