Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. prosince 2021Odhadovaná doba čtení: 8 min

Zelená dohoda pro Evropu: Komise navrhuje podpořit renovaci a dekarbonizaci budov

The "Ruhr InnovationCity, Modellstadt Bottrop" project

Komise dnes navrhla sladit pravidla pro energetickou náročnost budov se Zelenou dohodou pro Evropu a do roku 2050 dekarbonizovat fond budov v EU. Tento návrh usnadní renovaci obytných domů, škol, nemocnic, kanceláří a dalších budov v celé Evropě s cílem snížit emise skleníkových plynů i účty za energii a zlepšit kvalitu života milionů Evropanů. Dnešní revize směrnice o energetické náročnosti budov převádí strategii renovační vlny vypracovanou Komisí do konkrétních legislativních opatření.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans uvedl: „Podporou renovací obytných a dalších budov napomáháme hospodářskému oživení a vytváříme nové pracovní příležitosti. Energetická renovace navíc vede k nižším nákladům na energie a investice se tedy nakonec vyplatí. Tím, že se zaměřuje na překážky bránící renovaci a poskytuje finanční podporu pro nezbytné počáteční investice, usiluje dnešní návrh týkající se energetické náročnosti budov rovněž o zvýšení míry energetických renovací v celé EU. Zaměřuje se na energeticky nejnáročnější budovy, upřednostňuje nákladově efektivní renovace a pomáhá bojovat proti energetické chudobě. 

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová dodala: „Budovy jsou největším spotřebitelem energie v Evropě – využívají 40 % naší energie a vytvářejí 36 % našich emisí skleníkových plynů. To je dáno tím, že většina budov v EU není energeticky účinná a stále většinou využívá energii z fosilních paliv. Musíme v této věci urychleně jednat, neboť více než 85 % dnešních budov tu bude i v roce 2050, kdy Evropa musí být klimaticky neutrální. Zlepšení našich domovů je rovněž účinnou odpovědí na vysoké ceny energií – energeticky nejnáročnější budovy v EU spotřebovávají mnohem více energie než nové nebo řádně renovované stavby. V budovách s nejnižší energetickou účinností žijí často nejzranitelnější osoby, které mají problémy platit účty za energie. Renovace snižuje energetickou stopu budov i náklady domácností za energie a současně rovněž zvyšuje ekonomickou aktivitu a tvorbu pracovních míst.“

Komise navrhuje, aby od roku 2030 měly všechny nové budovy nulové emise. Vzhledem k potenciálu rychlejších opatření ve veřejném sektoru musí mít všechny nové veřejné budovy nulové emise již od roku 2027. To znamená, že budovy musí spotřebovávat malé množství energie a v co největší možné míře využívat energii z obnovitelných zdrojů, nesmějí vypouštět na místě uhlíkové emise z fosilních paliv a musí uvádět svůj potenciál globálního oteplování na základě emisí za celý životní cyklus na certifikátu energetické náročnosti.

Pokud jde o renovace, navrhují se nové minimální normy energetické náročnosti na úrovni EU, které požadují, aby v každém členském státě bylo 15 % energeticky nejnáročnějšího fondu budov zmodernizováno tak, aby se z třídy G v certifikátu energetické náročnosti přesunuly alespoň do třídy F, přičemž u domů s nebytovými prostory by k tomu mělo dojít do roku 2027 a u domů s bytovými prostory do roku 2030. Toto počáteční zaměření na budovy s nejvyšší energetickou náročností splňuje dvojí cíl, kterým je maximalizace potenciálu dekarbonizace a zmírnění energetické chudoby.

Certifikáty energetické náročnosti poskytují veřejně dostupné informace o spotřebě energie a jsou důležitým vodítkem pro rozhodování o investicích, nákupu a pronájmu. Díky dnešním návrhům budou certifikáty energetické náročnosti jasnější a budou obsahovat lepší informacePovinnost mít certifikát energetické náročnosti se rozšiřuje na budovy, které procházejí větší renovací, na budovy, u nichž se obnovuje nájemní smlouva, a na všechny veřejné budovy. Certifikát musí mít rovněž budovy nebo ucelené části budov, které jsou nabízeny k prodeji nebo pronájmu, a třída energetické náročnosti musí být uvedena ve všech reklamách. Do roku 2025 musí být všechny certifikáty založeny na harmonizované stupnici od A do G.

Vnitrostátní plány renovace budov budou plně začleněny do vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Tím se zajistí srovnatelnost a sledování pokroku a vytvoří se přímá vazba na mobilizaci finančních prostředků a zahájení potřebných reforem a investic. Tyto plány budou muset zahrnovat program ukončování využívání fosilních paliv při vytápění a chlazení nejpozději do roku 2040 a způsob přeměny vnitrostátního fondu budov na budovy s nulovými emisemi do roku 2050.

Snadnější přístup k informacím a nižší náklady pro spotřebitele pomáhají podpořit renovace. Dnešní návrh zavádí „pas pro renovaci budovy“, který vlastníkům poskytuje nástroj usnadňující plánování a postupné renovace směrem k nulové úrovni emisí. Návrh definuje „normy hypotečního portfolia“ jako mechanismus, který má poskytovatele úvěrů motivovat ke snižování energetické náročnosti jejich portfolia budov a podporovat potenciální klienty, aby zvýšili energetickou účinnost svých nemovitostí. Komise rovněž vyzývá členské státy, aby zahrnuly otázku renovací do pravidel veřejného a soukromého financování a aby zavedly vhodné nástroje, zejména pro domácnosti s nízkými příjmy. Od roku 2027 by neměly být poskytovány žádné finanční pobídky na instalaci kotlů na fosilní paliva a členské státy mají zákonnou možnost zakázat používání fosilních paliv v budovách.

Nová pravidla podporují využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) a inteligentních technologií, aby bylo zajištěno účinné fungování budov, a vyzývá k vytvoření digitálních databází budov. Pokud jde o mobilitu, návrh podporuje zavádění dobíjecí infrastruktury pro elektrická vozidla v obytných i komerčních budovách a vytváření více vyhrazených parkovacích míst pro jízdní kola.

Souvislosti

Revize směrnice o energetické náročnosti budov je součást návrhů Komise „Fit for 55“, jejichž účelem je plnit cíle Zelené dohody pro Evropu a evropského právního rámce pro klima. Doplňuje ostatní složky balíčku přijatého v červenci 2021 a stanoví vizi k dosažení cíle vytvořit do roku 2050 fond budov s nulovými emisemi. Jedná se o klíčový legislativní nástroj pro dosažení cílů dekarbonizace do roku 2030 a 2050: budovy v EU spotřebují 40 % energie a vyprodukují 36 % emisí skleníkových plynů spojených se spotřebou energie; vytápění, chlazení a teplá voda představují 80 % energie spotřebovávané v domácnostech.

Komise je odhodlána zmírnit energetickou chudobu. V EU je více než 30 milionů ucelených částí budov s nadměrnou spotřebou energie (alespoň 2,5krát větší než u průměrných budov), což vede k vyšším výdajům domácností za energii. Přínosy nižších účtů za energii jsou v současném kontextu vysokých cen energie ještě výraznější. Lidé žijící v energeticky nejnáročnějších budovách a lidé vystaveni energetické chudobě by měli prospěch z renovovaných a lepších budov, jakož i ze snížených nákladů na energii a byli by chráněni před dalším zvyšováním tržních cen a jejich volatilitou.

Zvýšením míry renovací vytvoří opatření obsažená v revidované směrnici místní pracovní místa, podpoří šíření inovací a malé a střední podniky. Zvýšenou intenzitu renovací je třeba podpořit odpovídající kapacitou a kvalifikovanou pracovní silou.

Spolu s dnešním balíčkem Komise zveřejnila pracovní dokument, v němž jsou představeny možné scénáře pro přechod k odolnějšímu, ekologičtějšímu a digitálnějšímu odvětví stavebnictví. Tímto dokumentem Komise vyzývá členské státy, zúčastněné strany z daných odvětví a všechny ostatní relevantní aktéry, aby se aktivně podíleli na vytváření vize pro budoucnost stavebnictví. Další informace, názory, ale také nápady na konkrétní opatření, připomínky a investice lze poskytnout prostřednictvím průzkumu EU Survey, který probíhá do 28. února 2022.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se energetické náročnosti budov

Informativní přehled týkající se energetické náročnosti budov

Návrh směrnice o energetické náročnosti budov

Přílohy návrhu směrnice o energetické náročnosti budov

Internetové stránky týkající se energetické náročnosti budov

Strategie „renovační vlna“

Internetové stránky týkající se strategie „renovační vlna“

Pracovní dokument útvarů Komise s analýzou vnitrostátních dlouhodobých strategií renovací

Internetové stránky týkající se dlouhodobých strategií renovací

Zelená dohoda pro Evropu

Pracovní dokument útvarů Komise týkající se udržitelné výstavby

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. prosince 2021