Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. března 2022Odhadovaná doba čtení: 12 min

Zelená dohoda: udržitelné výrobky budou normou a Evropa méně závislá na externích zdrojích

Circular economy and sustainable footwear - Kavat’s factory in Bosnia

Stručné shrnutí:

 • Téměř veškeré fyzické zboží na trhu EU má být
  • opravitelné
  • recyklovatelné
  • energeticky účinnější
 • Výrobky mají mít « digitální pas »
 • Cílem je zamezit hromadám odpadu, „lakování na zeleno“ i „kazítkům“
 • Textil – ReFashionNow:
  • Do 2030 mají být výrobky recyklovatelné
  • Nemají uvolňovat mikroplasty
  • Mají se posílit oběhové obchodní modely a omezit rychlá móda
 • Stavebniny :
  • Komise navrhla revizi nařízení o stavebních výrobcích
  • Mají se koncipovat a vyrábět nejmodernějšími technologiemi
  • Být opravitelné, recyklovatelné, trvanlivější a snáze repasovatelné
 • Dosavadní požadavky na ekodesign ušetřily 2021 spotřebitelům 120 mld. eur.

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes předkládá balíček návrhů v rámci Zelené dohody pro Evropu, podle kterých se mají udržitelné výrobky stát v EU normou a které mají podpořit oběhové obchodní modely a zlepšit postavení spotřebitelů v kontextu zelené transformace. Jak oznámila v Akčním plánu EU pro oběhové hospodářství, navrhuje Komise nová pravidla, podle kterých by téměř veškeré fyzické zboží na trhu EU mělo být v průběhu celého svého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí, výrazněji oběhové a energeticky účinnější, a to od návrhu až po každodenní používání, odstranění a nové využití.

Komise dnes předložila také novou strategii spočívající v trvanlivějších, opravitelných, opětovně použitelných a recyklovatelných textilních výrobcích. Její snahou je omezit rychlou módu, objem textilního odpadu a likvidaci neprodaného textilního zboží a zajistit, aby se textilní výrobky vyráběly bez porušování sociálních práv.

Třetí návrh má posílit vnitřní trh se stavebními výrobky a zavést právní rámec, který pomůže plnit cíle v oblasti klimatu a udržitelnosti zastavěného prostředí.

V neposlední řadě pak balíček obsahuje návrh nových pravidel, jež zlepšují postavení spotřebitelů v ekologické transformaci tak, aby byli lépe informováni o environmentální udržitelnosti výrobků a lépe chráněni před „lakováním nazeleno“.

V dnešních návrzích Komise předkládá nástroje k uskutečnění přechodu ke skutečně oběhovému hospodářství v EU: bez závislosti na energii a zdrojích, odolnější vůči vnějším otřesům a respektující přírodu a zdraví lidí. Návrhy staví na stávajících úspěšných předpisech EU o ekodesignu, díky nimž značně klesla spotřeba energie v EU a spotřebitelé výrazně ušetřili. Jen v roce 2021 ušetřily stávající požadavky na ekodesign spotřebitelům 120 miliard eur. Jejich dalším výsledkem je o 10 % nižší roční spotřeba energie u výrobků, na které se vztahují. Do roku 2030 může nový rámec přinést úspory primární energie ve výši 132 Mtoe, což odpovídá přibližně 150 miliardám m³ zemního plynu, tedy téměř celému objemu ruského plynu dováženého do EU. 

Udržitelné výrobky normou

Návrh nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích se věnuje koncipování výrobků, neboť právě tato fáze až z 80 % určuje, jaký dopad bude mít výrobek na životní prostředí. Stanoví nové požadavky na to, aby výrobky byly trvanlivější, spolehlivější, opětovně použitelné, modernizovatelné, opravitelné, snadněji udržovatelné, repasovatelné a recyklovatelné a účinně využívající energii a zdroje. Navíc díky požadavkům na informace o konkrétních výrobcích budou spotřebitelé vědět, jaký dopad mají jejich nákupy na životní prostředí. Každý regulovaný výrobek bude mít svůj digitální pas. Ten usnadní jejich opravu nebo recyklaci a umožní sledovat napříč dodavatelským řetězcem látky vzbuzující obavy. Zavést lze i označování výrobků. Dále návrh obsahuje kroky k ukončení likvidace neprodaného spotřebního zboží a rozšíření zelených veřejných zakázek a pobídky pro udržitelné výrobky.

Dnešní návrh rozšiřuje stávající rámec pro ekodesign, a to dvěma způsoby: zaprvé tak, aby zahrnoval co nejširší škálu výrobků, a zadruhé tím, že rozšiřuje působnost požadavků, jež mají výrobky splňovat. Zavedení kritérií nejen energetické účinnosti, ale i oběhovosti a celkového zmenšení environmentální a klimatické stopy výrobků přinese větší energetickou a zdrojovou nezávislost a menší znečišťování prostředí. Posílí jednotný trh, zamezí rozdílům v legislativě jednotlivých členských států a vytvoří ekonomické příležitosti k inovacím a tvorbě pracovních míst, zejména v souvislosti s repasováním, údržbou, recyklací a opravami. Návrh ustaví rámec a proces, v jejichž mezích Komise v těsné spolupráci se všemi zainteresovanými postupně stanoví požadavky na každý výrobek či skupinu výrobků. 

Spolu s tímto návrhem přijala Komise také Pracovní plán pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2022–2024, který zahrnuje nové výrobky spojené se spotřebou energie a aktualizuje a navyšuje ambice u již regulovaných výrobků. Představuje přechodné opatření na dobu, než nové nařízení vstoupí v platnost. Zaměřuje se zejména na spotřební elektroniku (chytré telefony, tablety, solární panely), tedy nejrychleji rostoucí odpadový tok.

Dále byly dnes představeny cílené odvětvové iniciativy, které mají pomoci šířit udržitelné výrobky na trhu v celé EU. Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky a nařízení o stavebních výrobcích se zaměří přednostně na dvě skupiny výrobků, jejichž dopad na životní prostředí je značný.

Udržitelné a oběhové textilní výrobky

Spotřeba textilních výrobků v Evropě je z hlediska vlivu na životní prostředí a změnu klimatu čtvrtá nejvyšší hned po potravinách, bydlení a mobilitě. Zároveň je textilní průmysl třetím největším odvětvím co do spotřeby vody a využívání půdy a pátým největším co do spotřeby primárních surovin.

Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky přináší vizi a konkrétní kroky k tomu, aby do roku 2030 byly všechny textilní výrobky uváděné na trh EU trvanlivé a recyklovatelné, vyráběné v co největší míře z recyklovaných vláken, bez nebezpečných látek a bez porušování sociálních práv a poškozování životního prostředí. Spotřebitelům se dostane velmi kvalitních textilních výrobků, rychlá móda vyjde z módy a k dispozici budou široké rentabilní služby nabízející opakované použití a opravy. V konkurenceschopném, odolném a inovativním textilním odvětví musí být výrobci odpovědní za své výrobky v celém hodnotovém řetězci, i tehdy, kdy se změní v odpad. Oběhový textilní ekosystém tak bude prosperovat, bude mít dostatečné kapacity k inovativní recyklaci vláken a spalování a skládkování textilií bude muset být sníženo na minimum.

Konkrétní kroky budou zahrnovat požadavky na ekodesign textilních výrobků, jasnější informace, digitální pas výrobku a povinný režim rozšířené odpovědnosti výrobce. Předpokládá se také řešení nezamýšleného uvolňování mikroplastů z textilií, zajištění přesnosti environmentálních tvrzení a posílení oběhových obchodních modelů včetně služeb opětovného použití a oprav. Strategie dále apeluje na společnosti, aby omezily počet nových kolekcí za rok, jednaly odpovědně a tak, aby jejich uhlíková a environmentální stopa byla co nejmenší, a vyzývá členské státy, aby na opětovné použití a opravy uplatňovaly příznivá daňová opatření. Komise bude tyto změny propagovat mimo jiné pořádáním informačních kampaní.

Kromě toho hodlá strategie textilní ekosystém během jeho transformace podporovat a doprovázet. Komise proto dnes iniciuje společné vytváření tzv. cesty transformace pro textilní ekosystém. Jedná se o základní nástroj spolupráce, který má ekosystému pomoci zotavit se z negativních dopadů pandemie COVID-19, jež poslední dva roky ovlivňovala každodenní provoz společností. Zlepší také jejich schopnost odolat jak silné globální konkurenci, tak budoucím otřesům ohrožujícím jejich přežití v dlouhodobém horizontu. Do spoluutváření této cesty by se měli aktivně zapojit všichni aktéři, a sice tím, že se zaváží k oběhovosti a oběhovým obchodním modelům, budou jednat tak, aby upevnili udržitelnou konkurenceschopnost, digitalizaci a odolnost, a identifikují konkrétní investiční potřeby pro dvojí transformaci. 

Stavební výrobky zítřka

Stavebnictví vytváří téměř 10 % přidané hodnoty EU a zaměstnává přibližně 25 milionů lidí ve více než 5 milionech podniků. Odvětví stavebních výrobků v EU čítá 430 000 společností s obratem 800 miliard eur. Jsem jimi zejména malé a střední podniky. Ty v evropských regionech a městech představují základní ekonomické a sociální aktivum místních komunit.

Na budovy připadá zhruba 50 % těžby a spotřeby zdrojů a více než 30 % celkového odpadu generovaného ročně v EU. Budovy také odpovídají za 40 % spotřeby energie v EU a 36 % emisí skleníkových plynů souvisejících se spotřebou energie.

Revize nařízení o stavebních výrobcích přinese zpřísnění a modernizaci předpisů platných od roku 2011. Vznikne harmonizovaný rámec pro posuzování a zveřejňování environmentálního a klimatického profilu stavebních výrobků. Nové požadavky na výrobky zajistí, aby se koncepce a výroba stavebních výrobků zakládala na nejmodernějších technologiích, aby byly trvanlivější, opravitelné, recyklovatelné a snadněji repasovatelné.

Rovněž se tím usnadní práce normalizačním orgánům při tvorbě společných evropských norem. Díky navýšení kapacit orgánů dozoru nad trhem a jasnějším pravidlům pro hospodářské subjekty v celém dodavatelském řetězci bude snazší odstranit překážky bránící volnému pohyby na vnitřním trhu. V neposlední řadě revize nabídne digitální řešení, jejichž výsledkem bude snížení administrativní zátěže, zejména pro malé a střední podniky, databáze stavebních výrobků či digitální pas výrobku.

Členové sboru komisařů v této souvislosti uvedli:

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans prohlásil: „Je čas odložit model „vzít, vyrobit, rozbít a zahodit“, který tolik škodí planetě, našemu zdraví i ekonomice. Díky dnešním návrhům se budou v Evropě prodávat pouze ty nejudržitelnější výrobky. S nimi spotřebitelé ušetří energii, rozbité výrobky si budou moci nechat opravit, místo aby je museli vyměnit, a při nakupování nových výrobků se budou moci rozhodnout chytře, s ohledem na životní prostředí. Obnovíme tak rovnováhu ve vztahu k přírodě a budeme méně zranitelní vůči narušení globální dodavatelských řetězců.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton se vyjádřil takto: „Evropští spotřebitelé právem očekávají výrobky, které budou šetrnější k životnímu prostředí a vydrží déle. Lepší udržitelnost a účinné využívání zdrojů znamená větší odolnost v době, kdy průmyslové dodavatelské řetězce naruší krize. Využijeme potenciál jednotného trhu a digitálních nástrojů a zlepšíme dohled nad trhem, a tím maximalizujeme příležitosti jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Účinnějším využíváním zdrojů a energie zejména ve stavebním a textilním průmyslu vzniknou v celé Evropě vysoce kvalifikovaná pracovní místa.“

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, dodal: „S navrhovanou úpravou oběhového hospodářství začíná nová éra, kdy výrobky budou navrhovány tak, aby z nich měli užitek všichni, kdy budou respektovány limity naší planety a chráněno životní prostředí. Telefony, které používáme, oblečení, které nosíme, i celá řada dalších výrobků vydrží déle, a evropští spotřebitelé tak ušetří. Na konci své životnosti se navíc výrobky nestanou zdrojem znečištění, ale novými surovinami, které se vrátí do oběhu, a sníží tak závislost evropských podniků na dovozu.“ 

Další informace 

Otázky a odpovědi k Iniciativě pro udržitelné výrobky

Informativní přehled o Iniciativě pro udržitelné výrobky

Otázky a odpovědi ke Strategii pro textilní výrobky

Informativní přehled o Strategii pro textilní výrobky

Otázky a odpovědi ke stavebním hmotám

Informativní přehled o stavebních hmotách

Tisková zpráva o posílení postavení spotřebitele

Informativní přehled o posílení postavení spotřebitele

Úvodní sdělení o udržitelných výrobcích jako norma

Návrh nařízení o ekodesignu a udržitelných výrobcích

Pracovní plán pro ekodesign a označování energetickými štítky na období 2022–2024

Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

Průzkum k cestě transformace pro textilní ekosystém

Scénáře společného vytváření cesty transformace pro odolnější, udržitelnější a digitální textilní ekosystém

Internetové stránky strategie pro udržitelné textilní výrobky

Návrh revize nařízení o stavebních výrobcích

Oběhové hospodářství: udržitelná obuv – video

Oběhové hospodářství: udržitelný nábytek – video

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. března 2022